Din mening

Her kan du sende dine kommentarer til forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at udfylde felterne herunder og trykke ”send”. Du skal oplyse en emailadresse, så du får tilsendt en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Du kan også vedhæfte filer eller billeder til dit høringssvar (dog max 100 Mb pr. svar).

Hvis ikke det er muligt at sende dit høringssvar via denne side, kan du også sende dit høringssvar til teknisk@solrod.dk eller Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er i høring fra den 8. juni 2017 til den 31. august 2017. Alle høringssvar vil indgå i Byrådets behandling af den endelige Kommuneplan. Når planen er endeligt godkendt inden udgangen af 2017, kan der klages over retlige forhold, som fx proces og formalia omkring planens tilvejebringelse.

FORSLAG
By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Strategisk miljøvurdering af kommuneplanen

Strategisk miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Solrød Kommune har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.

I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanforslaget har Solrød Kommune ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer foretaget en screening af de eventuelle miljøpåvirkninger, der vil kunne forekomme som følge af kommuneplanens gennemførelse.

De væsentligste ændringer, som er blevet vurderet, siden sidste kommuneplan er:

  1. Udpegning af areal til transport- og distributionserhverv i et indeklemt areal mellem Køge Bugt Motorvejen og den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted, jf. Forslag til Fingerplan 2017. Området er beliggende i OSD-område, hvorfor OSD-redegørelse forventes at være en del af miljøvurderingen i forbindelse med den videre planlægning af området (kommuneplantillæg og lokalplan/lokalplaner).
  2. Udvidelse af anvendelsesmuligheder i en række eksisterende eller planlagte områder. Fx udvides mulighederne i enkelte erhvervsområder til også at omfatte boliger. Hvis arealerne omdannes til boliger bortfalder muligheden for erhverv.
  3. Udlæg af to mindre rammer til byudvikling af lokal karakter (hhv. til landsbyskole og til omdannelse af eksisterende gård til boliger), jf. Forslag til Fingerplan 2017.

Resultatet af screeningen var at kommuneplanforslaget ikke udløser en miljøvurdering i sig selv, men at en række forhold kræver yderligere undersøgelser og vurdering, inden områderne kan tages i anvendelse. Disse undersøgelser forventes gennemført i forbindelse med den mere videre planlægning for de enkelte områder.

Resultatet af den strategiske miljøvurdering er i høring samtidig med kommuneplanforslaget.

pdf Se den strategiske miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2017-2029 her. (696.6 KB)

Redegørelse for den strategiske miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 425 af 18/05/2016) har myndigheder pligt til at miljøvurdere planer og programmer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have væsentlig indvirkning på miljøet.

Loven har til formål at fremme en bæredygtig udvikling, og at bidrage til at integrere miljøhensyn ved udarbejdelsen og vedtagelsen af planer. Miljøpåvirkningen vurderes ud fra et i loven bredt defineret miljøbegreb, der. f.eks. omfatter påvirkning af flora og fauna, påvirkning af jord, vand og luft og påvirkning af befolkningens sundhed.

Kommuneplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, idet den fastsætter rammer for fremtidig anlægstilladelser, og derfor skal kommuneplanens sandsynlige, væsentlige indvirkninger på miljøet vurderes. Når der er tale om ændringer af eksisterende planer, er det dog kun ændringerne, der skal miljøvurderes. Det vil sige dér, hvor der foretages en indholdsmæssig eller geografisk ændring af det hidtidige plangrundlag i form af nyt arealudlæg eller ændring af rammer og retningslinjer. Det hidtidige plangrundlag er Solrød Kommuneplan 2013- 2025. Der er ikke foretaget miljøvurderinger af ændringer, der ikke har betydning i praksis.

Først vurderes det, om planens indhold kræver miljøvurdering (screening). Skal der gennemføres en miljøvurdering, skal vurderingen dokumenteres i en miljørapport, som kan indarbejdes i kommuneplanens redegørelse.

Screeningen af Solrød Kommunes Forslag til Kommuneplan 2017-2029 blev sendt i høring i perioden fra den 10. april 2017 til den 21. april 2017. Ved høringsperiodens udløb var der indkommet to interne høringssvar med bemærkninger til screeningen, begge omhandlende fokuspunkter, som vil bør undersøges nærmere i forbindelse med den videre planlægning.

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies