By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Mål for vand

Byrådets mål for vand er:

  • Solrød Kommune vil sikre, at kommunens vandområder har høj kvalitet, og at dette sker i overensstemmelse med målene i statens vandområdeplan, vandområdedistrikt II - Sjælland.
Redegørelse for mål for vand

Solrød kommuner skal leve op til målene i de statslige vandområdeplaner, som vedrører mål for vandløb, søer, kystvande, grundvandsforekomster og spildevand. Planen kan ses på www.mst.dk.

Du kan læse Mere om vandområdeplanerne under retningslinjer for vand.

Tidligere var retningslinjer i forhold til områder med særlig drikkevandsinteresse og indvindingsoplande indeholdt i vandplanen. Vandplanen er nu ophævet, idet der pr. juli 2016 er vedtaget en Vandområdeplan.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies