Din mening

Her kan du sende dine kommentarer til forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at udfylde felterne herunder og trykke ”send”. Du skal oplyse en emailadresse, så du får tilsendt en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Du kan også vedhæfte filer eller billeder til dit høringssvar (dog max 100 Mb pr. svar).

Hvis ikke det er muligt at sende dit høringssvar via denne side, kan du også sende dit høringssvar til teknisk@solrod.dk eller Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er i høring fra den 8. juni 2017 til den 31. august 2017. Alle høringssvar vil indgå i Byrådets behandling af den endelige Kommuneplan. Når planen er endeligt godkendt inden udgangen af 2017, kan der klages over retlige forhold, som fx proces og formalia omkring planens tilvejebringelse.

FORSLAG
By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Mål for erhverv

Byrådets mål for planlægning af erhverv:

 • Det skal fortsat være attraktivt at starte og drive virksomhed i Solrød Kommune. 
 • Erhvervsvirksomheder skal primært lokaliseres i eksisterende erhvervsområder, og virksomheder skal sikres udvidelsesmuligheder i erhvervsområderne. 

 • Solrød Kommune vil fremtidssikre Solrød Center og Havdrup Bymidte. 

 • Solrød Kommune vil lægge planer for nye erhvervsarealer. 

 • Solrød Kommune vil afdække potentialer for turismeerhvervet (herunder lejrpladser for autocampere og andre overnatningsmuligheder), underholdnings- og oplevelseserhvervet og fritidserhvervet. 

 • Solrød Kommune vil fortsat arbejde for at omdanne blandede bolig- og erhvervsområder til rene erhvervs- eller boligområder.

Redegørelse for Byrådets mål for erhverv

Solrød Kommune ønsker at tilbyde erhvervslivet gode rammer med en professionel, tillidsskabende og helhedsorienteret sagsbehandling. De lokale virksomheders vækst og udvikling understøttes gennem Greve-Solrød Erhvervsservice, som vejleder virksomheder og iværksættere samt arrangerer informationsaftener for iværksættere, workshops for etablerede virksomheder mv.
Derudover understøttes det lokale erhvervsliv via en styrket intern koordinering blandt medarbejdere med virksomhedskontakt i kommunen, ligesom der er en løbende dialog med det lokale erhvervsliv gennem virksomhedsbesøg, dialogmøder og netværksmøder.

Som en del af det erhvervspolitiske Greater Copenhagen-samarbejde understøtter Solrød Kommunes indsats den regionale erhvervsindsats i hele Greater Copenhagen-området.
Læs mere om Greater Copenhagen her.

Fremtidssikring af Solrød Center går blandt andet ud på at centret udvikler sig fra at være ensidigt koblet op på handel til at være præget af en frugtbar sammenblanding af handel, uddannelse, administration, kultur, mad, leg, events og ophold.
Tilsvarende skal bymidten i Havdrup udvikles, så den bliver et samlende og attraktivt offentligt byrum, der binder byen bedre sammen, og Hovedgaden skal udvikles til en bygade (også med boliger).
Detailhandel som erhverv er behandlet under tema om detailhandel.

Ledige erhvervsområder bør synliggøres ved markedsføring såsom kampagner eller lignende. Planlægning af nye erhvervsarealer forudsætter Erhvervsstyrelsens accept, eventuel revision af Fingerplan 2013/Fingerplan 2017 og efterfølgende revision af denne kommuneplan.

Potentiale for turismeerhvervet (herunder lejrpladser for autocampere og andre overnatningsmuligheder), underholdnings- og oplevelseserhvervet og fritidserhvervet er indarbejdet i denne kommuneplan i form af nye retningslinjer, henholdsvis under Byggeri og anlæg i landzone (i tema om det åbne land) og her i temaet om erhverv. Solrød Kommune har således ikke udpeget konkrete arealer, men har i stedet indarbejdet retningslinjer, der danner grundlag for en vurdering af hvor og under hvilke forudsætninger disse erhverv kan placeres.

De resterende mål sikres ved at følge denne kommuneplans retningslinjer og rammer. Fx sikres virksomheder udvidelsesmuligheder i eksisterende erhvervsområder ved justering af de bebyggelsesregulerende bestemmelser (se Rammerne for lokalplanlægning), og muligheden for at omdanne blandede bolig- og erhvervsområder til enten rene erhvervs- eller boligområder er indarbejdet i rammerne – fx i rammeområde 417 (Cordozaparken).

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.

Væsentlige ændringer i forhold til sidste kommuneplan:

 • Udpegning af areal til transport- og logistikerhverv mellem Køge Bugt Motorvejen og den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted.
 • Udvidelse af anvendelsesmulighederne i rammeområderne 225 (Havdrup Industriområde Øst, Ulvedal), 417 (Cordozaparken) og 416 A (den nordlige del af Cordozasvinget) til også at omfatte boliger.
  Dette kan på sigt betyde, at muligheden for erhverv bortfalder. 
 • Revision af perspektivarealer til erhverv:
  - Nyt perspektivareal til erhverv i det nordvestlige Havdrup.
  - Tidligere udpegning syd for Karlstrup Erhvervsområde udgår.
 • Generelt nye retningslinjer, herunder om placering af erhverv inden for turisme, fritid, underholdning og oplevelser. (RL 2.1.4)

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies