Din mening

Her kan du sende dine kommentarer til forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at udfylde felterne herunder og trykke ”send”. Du skal oplyse en emailadresse, så du får tilsendt en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Du kan også vedhæfte filer eller billeder til dit høringssvar (dog max 100 Mb pr. svar).

Hvis ikke det er muligt at sende dit høringssvar via denne side, kan du også sende dit høringssvar til teknisk@solrod.dk eller Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er i høring fra den 8. juni 2017 til den 31. august 2017. Alle høringssvar vil indgå i Byrådets behandling af den endelige Kommuneplan. Når planen er endeligt godkendt inden udgangen af 2017, kan der klages over retlige forhold, som fx proces og formalia omkring planens tilvejebringelse.

FORSLAG
By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Mål for træpolitik

Strategi for træer:

Byrådet har ønsket en strategi for træer.

Træer er med til at danne det grønne billede i kommunen, der understøtter Byrådets vision om "det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet".

Formål med Solrød Kommunes træpolitik er at:

  • Styrke forståelsen for træer og deres værdi.
  • Formidle Solrød Kommunes retningslinjer for fældning og beskæring af træer.
  • Skabe grundlag for en ensartet sagsbehandling i forbindelse med ønsker om fældning og beskæring.
  • Bevare og forbedre de nuværende og kommende træbevoksninger og enkeltstående træer i Solrød Kommune.
Redegørelse for strategi for træer

Solrød Kommune ønsker som udgangspunkt ikke at fælde træer ej heller at beskære disse i stor udstrækning. Træer har stor værdi for både miljø og sundhed.

Træer er med til at danne det grønne billede i kommunen.

Byrådets ønske om en strategi for træer på offentlige arealer er hente fra Mål og Økonomi 2017, og udvidet til også at omfatte andre træer jf. nedenstående afgrænsning. Dette for at synliggøre helheden - det fulde omfang af, hvor kommunen er myndighed, når det gælder afgørelser omkring træer. Det være sig også i forhold til lokalplan, vandløbslov, trafiksikkerhed m.m.

Afgrænsning:

Solrød Kommunes træpolitik omfatter følgende:

  • Træer langs de vandløb, der er i kommunen.
  • Træer på naturarealer, der er i kommunen.
  • Træer i de grønne områder, skove og strandparker, der er i kommunen.
  • Træer på kommunale arealer i øvrigt (stier og veje).
  • Træer beskyttet af en lokalplan.
Yderligere redegørelse for strategi for træer

Solrød Kommune vil i den kommende planperiode igangsætte en registrering af træer og større plantninger på offentlige arealer samt træer udpeget i lokalplan med bestemmelser omkring fældning og beskæring. Dette bl.a. med det formål at få et detaljeret overblik over disse, for dermed bedre at kunne prioritere indsatser omkring udtynding, beskæring, fornyelse, foryngelse m.m.

Solrød Kommune vil i den kommende planperiode endvidere igangsætte udarbejdelse af en specifikation med krav til genplantning af træer - den rette plads til det rigtige træ (hvilke træer hvor, vækstbetingelser og vilkår med mere). 

Det er hensigten, at ovenstående registreringer og specifikationer skal danne udgangspunkt for et detaljeret overblik over de træer og træplantninger, denne træpolitik skal være med til at bevare, pleje og forny. Et overblik, der vil blive lagt offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Væsentlige ændringer i forhold til sidste kommuneplan

  • Dette tema er et nyt tema i forhold til sidste kommuneplan.

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies