Din mening

Her kan du sende dine kommentarer til forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at udfylde felterne herunder og trykke ”send”. Du skal oplyse en emailadresse, så du får tilsendt en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Du kan også vedhæfte filer eller billeder til dit høringssvar (dog max 100 Mb pr. svar).

Hvis ikke det er muligt at sende dit høringssvar via denne side, kan du også sende dit høringssvar til teknisk@solrod.dk eller Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er i høring fra den 8. juni 2017 til den 31. august 2017. Alle høringssvar vil indgå i Byrådets behandling af den endelige Kommuneplan. Når planen er endeligt godkendt inden udgangen af 2017, kan der klages over retlige forhold, som fx proces og formalia omkring planens tilvejebringelse.

FORSLAG
By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Generelle rammer

De generelle rammer herunder gør sig gældende inden for de rammeområder, hvor det pågældende emne er aktuelt og der ikke er fastsat andet i den specifikke ramme.

Således supplerer nedenstående generelle rammer de specifikke rammer for de enkelte områder.
Find rammer for de enkelte områder her.

Antenner og master

Antenner:

For individuelle parabolantenner gælder følgende:

  1. Generelt skal det tilstræbes, at paraboler opsættes så diskret som muligt under hensyntagen til modtagerforholdene.
  2. Der må på hver ejendom placeres én parabol på maksimalt 1,00 m i diameter, når den placeres således, at overkant ikke overstiger mere end 2,50 m fra terræn, og parabolen ikke placeres tættere skel end 2,50 m.
  3. Eventuelt flere paraboler, eller paraboler placeret højere end angivet i punkt 2 eller tættere på skel end angivet i punkt 2 kræver bygningsmyndighedernes særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde, hvorved bygningsmyndigheden kan fastsætte bestemmelser om parabolens placering.
  4. Paraboler over 1,00 m i diameter skal i henhold til Bygningsreglementet, kapitel 1, 7, stk. 1, nr. 6 (TJEK), søges som en anmeldelsessag. Bygningsmyndigheden kan i tilladelsen fastsætte bestemmelser om parabolens placering.

Master:

For opstilling af antennemaster gælder at:

  • Nye master kun må opstilles, hvis det kan dokumenteres, at det ikke kan lade sig gøre at opnå tilfredsstillende dækning ved at udnytte eksisterende master og bygninger.

Endvidere gælder "Retningslinjer for digital infrastruktur".

Redegørelse for retningslinjer for individuelle parabolantenner

Retningslinjerne blev godkendt af TFU den 11. maj 1998 og er senest revideret i 2008 (i forbindelse med bygningsreglementet 2008).

Hvis Solrød Kommune modtager en klage eller en ansøgning om individuelle paraboler, vil sagerne blive behandlet i overensstemmelse med disse retningslinjer.

Redegørelse for master

Kommunernes primære målsætninger er at sikre en politik og administration på masteområdet, der skaber de bedst mulige rammer for at sikre en god mobildækning for borgere og erhvervsliv. Samtidig har kommunerne en målsætning om,i administrationen på området, i videst muligt omfang at beskytte landskabs-og kulturhistorie vædierne

De 17 kommuner i regionen og region Sjælland har udarbejdet et sæt af fælles retningslinjer, med det formål at give en ensartet standard for sagsbehandlingen i forbindelse med at etablere bedre mobil- og bredbåndsdækning.

 

Grundvandsbeskyttelse Klimatilpasning

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og større projekter skal der, så vidt det er muligt, indtænkes lokal afledning af regnvand.
Denne klimatilpasning skal yderligere give merværdi ved, at der indtænkes flere formål i klimatilpasningsprojekterne, og således at der opnås synergi med den øvrige planlægning i kommunen.

I lokalplanlægningen skal der desuden indarbejdes afløbskoefficienter for de pågældende områder i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan.

Mini vindmøller

Man kan ikke placere mini-vindmøller i byzone. Med hensyn til placering i landzone henvises til siden om vindmøller under tema om det åbne land & landsbyerne

Offentlige forsyningsanlæg, trafikanlæg mv.

Lokalplaner for områder, for hvilket et landsplandirektiv eller kommuneplanen indeholder retningslinjer for offentlige forsyningsanlæg eller andre anlæg, skal sikre, at disse retningslinjer kan realiseres. Et eksempel herpå er transportkorridoren (udpeget i Fingerplanen) og arealreservation til den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted.

Brugen af kollektiv trafik bør som udgangspunkt tænkes ind ved planlægning af nye bydele.

Opholdsarealer og friarealer

Lokalplaner for erhvervsområder skal indeholde bestemmelser om udformning af opholdsarealer.

Lokalplaner for centerområder skal indeholde bestemmelser om udformning af opholdsarealer. Hvis lokalplanerne indeholder boliger, skal der tillige være bestemmelser om udformning af friarealer og legepladser.  

Lokalplaner for tæt/lav- og etageboligområder, skal indeholde bestemmelser om udformning af friarealer, opholdsarealer og legepladser.

Lokalplaner for åben/lav boligområder skal indeholde bestemmelser om udformning af friarealer.

Parkeringspladser

Der skal inden for hvert enkeltområde og eventuelle veje, der afgrænser området udlægges areal til mindst:

  • 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsareal.
  • 1 p-plads pr. 25 m2 butiksareal eller anden publikumsorienteret funktion med offentlig adgang,
  • 1 p-plads pr. bolig ved etageboligbyggeri.
  • 2 p-pladser pr. bolig med tæt-lav boligbyggeri.
  • 2 p-pladser pr. åben-lav boligbyggeri.

Parkering til offentlige funktioner fastsætte særskilt i hvert enkelt lokalplan.

Anlæggelse af parkeringspladser skal være en forudsætning for ibrugtagning af bebyggelsen og skal fremgå af bestemmelserne i lokalplanerne.

Trafikstøj og støj fra virksomheder mv.

Lokalplaner for et område, hvor der placeres støjfølsomme funktioner (som fx boliger og institutioner m.v. samt tilhørende opholdsarealer og rekreative områder) skal sikre, at de vejledende grænseværdier for trafikstøj og ekstern virksomhedsstøj kan overholdes.

Tilsvarende skal lokalplaner for erhvervsområder, centerområder og områder med blandet erhverv og bolig sikre, at vejledende grænseværdier for støj kan overholdes.

Læs mere om støjgrænser her på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Varmeforsyning og energiforsyning

Ved lokalplanlægning for nybyggeri skal det fremgå, om der er tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning i overensstemmelse med Solrød Kommunes plan for varmeforsyning.

Læs mere om varmeforsyning her.

Vej og stibetjening

Lokalplaner skal sikre, at større offentlige trafikanlæg (herunder stier) kan gennemføres.

Se retningslinjer for trafik med tilhørende kort (udpegninger) her.

Desuden skal lokalplaner overholde vejmyndighedens fastsatte vejbyggelinjer og adgangsbegrænsninger.

Der skal sikres mulighed for at etablere trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger på vejene.

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies