By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Generelle rammer

De generelle rammer herunder g√łr sig g√¶ldende inden for de rammeomr√•der, hvor det p√•g√¶ldende emne er aktuelt og der ikke er fastsat andet i den specifikke ramme.

Således supplerer nedenstående generelle rammer de specifikke rammer for de enkelte områder.
Find rammer for de enkelte områder her.

Antenner og master

Antenner:

For individuelle parabolantenner g√¶lder f√łlgende:

  1. Generelt skal det tilstræbes, at paraboler opsættes så diskret som muligt under hensyntagen til modtagerforholdene.
  2. Der må på hver ejendom placeres én parabol på maksimalt 1,00 m i diameter, når den placeres således, at overkant ikke overstiger mere end 2,50 m fra terræn, og parabolen ikke placeres tættere skel end 2,50 m.
  3. Eventuelt flere paraboler, eller paraboler placeret h√łjere end angivet i punkt 2 eller t√¶ttere p√• skel end angivet i punkt 2 kr√¶ver bygningsmyndighedernes s√¶rlige tilladelse i hvert enkelt tilf√¶lde, hvorved bygningsmyndigheden kan fasts√¶tte bestemmelser om parabolens placering.
  4. Paraboler over 1,00 m i diameter skal i henhold til Bygningsreglementet, kapitel 1, 7, stk. 1, nr. 6, s√łges som en anmeldelsessag. Bygningsmyndigheden kan i tilladelsen fasts√¶tte bestemmelser om parabolens placering.

Master:

For opstilling af antennemaster gælder at:

  • Nye master kun m√• opstilles, hvis det kan dokumenteres, at det ikke kan lade sig g√łre at opn√• tilfredsstillende d√¶kning ved at udnytte eksisterende master og bygninger.

Endvidere gælder "Retningslinjer for digital infrastruktur".

Redeg√łrelse for retningslinjer for individuelle parabolantenner

Retningslinjerne blev godkendt af TFU den 11. maj 1998 og er senest revideret i 2008 (i forbindelse med bygningsreglementet 2008).

Hvis Solr√łd Kommune modtager en klage eller en ans√łgning om individuelle paraboler, vil sagerne blive behandlet i overensstemmelse med disse retningslinjer.

Redeg√łrelse for master

Kommunernes prim√¶re m√•ls√¶tninger er at sikre en politik og administration p√• masteomr√•det, der skaber de bedst mulige rammer for at sikre en god mobild√¶kning for borgere og erhvervsliv. Samtidig har kommunerne en m√•ls√¶tning om,i administrationen p√• omr√•det, i videst muligt omfang at beskytte landskabs-og kulturhistorie v√¶dierne

De 17 kommuner i regionen og region Sjælland har udarbejdet et sæt af fælles retningslinjer, med det formål at give en ensartet standard for sagsbehandlingen i forbindelse med at etablere bedre mobil- og bredbåndsdækning.

 

Grundvandsbeskyttelse Klimatilpasning

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og st√łrre projekter skal der, s√• vidt det er muligt, indt√¶nkes lokal afledning af regnvand.
Denne klimatilpasning skal yderligere give merv√¶rdi ved, at der indt√¶nkes flere form√•l i klimatilpasningsprojekterne, og s√•ledes at der opn√•s synergi med den √łvrige planl√¶gning i kommunen.

I lokalplanl√¶gningen skal der desuden indarbejdes afl√łbskoefficienter for de p√•g√¶ldende omr√•der i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan.

Milj√łvurdering - Indvirkning p√• bilag IV-arter

Ved sagsbehandling af planer og projekter skal der foretages en screening for projektets indvirkning p√• eventuelt forekommende og muligt forekommende bilag IV-arter. Herved undg√•s at beskadige bilag IV-arternes yngle- og rasteomr√•der.

Mini vindm√łller

Man kan ikke placere mini-vindm√łller i byzone. Med hensyn til placering i landzone henvises til siden om vindm√łller under tema om det √•bne land & landsbyerne

Offentlige forsyningsanlæg, trafikanlæg mv.

Lokalplaner for omr√•der, for hvilket et landsplandirektiv eller kommuneplanen indeholder retningslinjer for offentlige forsyningsanl√¶g eller andre anl√¶g, skal sikre, at disse retningslinjer kan realiseres. Et eksempel herp√• er transportkorridoren (udpeget i Fingerplanen) og arealreservation til den nye jernbaneforbindelse K√łbenhavn-Ringsted.

Brugen af kollektiv trafik b√łr som udgangspunkt t√¶nkes ind ved planl√¶gning af nye bydele.

Opholdsarealer og friarealer

Lokalplaner for erhvervsområder skal indeholde bestemmelser om udformning af opholdsarealer.

Lokalplaner for centeromr√•der skal indeholde bestemmelser om udformning af opholdsarealer. Hvis lokalplanerne indeholder boliger, skal der tillige v√¶re bestemmelser om udformning af friarealer og legepladser.  

Lokalplaner for tæt/lav- og etageboligområder, skal indeholde bestemmelser om udformning af friarealer, opholdsarealer og legepladser.

Lokalplaner for åben/lav boligområder skal indeholde bestemmelser om udformning af friarealer.

Parkeringspladser

Der skal inden for hvert enkeltområde og eventuelle veje, der afgrænser området udlægges areal til mindst:

  • 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsareal.
  • 1 p-plads pr. 25 m2 butiksareal eller anden publikumsorienteret funktion med offentlig adgang,
  • 1 p-plads pr. bolig ved etageboligbyggeri.
  • 2 p-pladser pr. bolig med t√¶t-lav boligbyggeri.
  • 2 p-pladser pr. √•ben-lav boligbyggeri.

Parkering til offentlige funktioner fastsætte særskilt i hvert enkelt lokalplan.

Anlæggelse af parkeringspladser skal være en forudsætning for ibrugtagning af bebyggelsen og skal fremgå af bestemmelserne i lokalplanerne.

Trafikst√łj og st√łj fra virksomheder mv.

Lokalplaner for et omr√•de, hvor der placeres st√łjf√łlsomme funktioner (som fx boliger og institutioner m.v. samt tilh√łrende opholdsarealer og rekreative omr√•der) skal sikre, at de vejledende gr√¶nsev√¶rdier for trafikst√łj og ekstern virksomhedsst√łj kan overholdes.

Tilsvarende skal lokalplaner for erhvervsomr√•der, centeromr√•der og omr√•der med blandet erhverv og bolig sikre, at vejledende gr√¶nsev√¶rdier for st√łj kan overholdes.

L√¶s mere om st√łjgr√¶nser her p√• Milj√łstyrelsens hjemmeside.

Varmeforsyning og energiforsyning

Ved lokalplanl√¶gning for nybyggeri skal det fremg√•, om der er tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning i overensstemmelse med Solr√łd Kommunes plan for varmeforsyning.

Læs mere om varmeforsyning her.

Vej og stibetjening

Lokalplaner skal sikre, at st√łrre offentlige trafikanl√¶g (herunder stier) kan gennemf√łres.

Se retningslinjer for trafik med tilh√łrende kort (udpegninger) her.

Desuden skal lokalplaner overholde vejmyndighedens fastsatte vejbyggelinjer og adgangsbegrænsninger.

Der skal sikres mulighed for at etablere trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger på vejene.

Solr√łd Kommune

Teknik og Milj√ł
Solr√łd Center 1
2680 Solr√łd Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies