Din mening

Her kan du sende dine kommentarer til forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at udfylde felterne herunder og trykke ”send”. Du skal oplyse en emailadresse, så du får tilsendt en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Du kan også vedhæfte filer eller billeder til dit høringssvar (dog max 100 Mb pr. svar).

Hvis ikke det er muligt at sende dit høringssvar via denne side, kan du også sende dit høringssvar til teknisk@solrod.dk eller Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er i høring fra den 8. juni 2017 til den 31. august 2017. Alle høringssvar vil indgå i Byrådets behandling af den endelige Kommuneplan. Når planen er endeligt godkendt inden udgangen af 2017, kan der klages over retlige forhold, som fx proces og formalia omkring planens tilvejebringelse.

FORSLAG
By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik
Det åbne land & landsbyer

 

Solrød Kommune - det åbne land og landsbyerne.

Det åbne land omfatter den del af kommunen, som ligger uden for byområderne, det vil sige uden for eksisterende og planlagt byzone.

Det åbne land ligger overvejende i landzone og udgør ca. 75% af kommunens samlede areal. Landområdet omfatter blandt andet landsbyer, landbrugsejendomme og mindre bebyggelser samt nødvendige trafik-, forsynings- og kommunikationsanlæg i landzone. De to byzonelandsbyer opfattes også som en del af det åbne land, da overgangen til landzonen/grænsen mellem by- og landzone skal varetages og overgangen sikres såvel i forhold til landskab, natur og kultur. I det åbne land ligger også biogasanlæg og solfangeranlæg (begge lokalplanlagt). Se kort med angivelse af landzone m.m.

Kommunen rummer varierede landskaber, kultur- og naturområder som landsbyerne, landbrugsarealer med historiske strukturer, vandløb, mose- og engarealer, mindre skovbevoksninger og åbne vidder med lange kig samt en kyststækning på knap 6 km med en unik strand med særegent naturpræg og bl.a. strandparker og forskellige publikumsfaciliteter.
Landskabet, kulturmiljøerne og naturen udgør en væsentlig ressource. Her er tale om områder med stor værdi – det åbne som en kontrast til de tættere byområder, her er ”højere til loftet”. Det åbne lands landskabs-, natur- og kulturværdier giver muligheder for rekreative oplevelser og aktivitet samt ophold i smukke landskaber, rig natur og spændende kulturmiljøer og det indenfor en kort afstand.

Her er et øget pres i form af byudvikling og større anlæg herunder infrastrukturanlæg, og derfor er der et konkret behov for at beskyttet landskabet, kulturmiljøerne og naturen. Kommuneplanen skal fastsætte retningslinjer for varetagelse af naturbeskyttelsesinteresser og bevaringsværdier i det åbne land.

Tema om det åbne land og landsbyerne er opdelt i flere delemner, som kan være opdelt yderligere.

Ved at klikke dig ind på et af ovenstående emner, kan du læse mere om byrådets retningslinjer for det åbne land, når det gælder et specifikt emne.

De overordnede retningslinjer for det åbne land er generelle - dvs. de gælder i det åbne land, uanset hvilke værdier og interesser, der er i spil.

Retningslinjerne for byggeri og anlæg i landzone udgør principperne i grundlaget for landzoneadministrationen i Solrød Kommune. Endvidere følges den til enhver tid gældende Planlov.

Lovgivning og andet baggrundsmateriale finder du her.

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies