Din mening

Her kan du sende dine kommentarer til forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at udfylde felterne herunder og trykke ”send”. Du skal oplyse en emailadresse, så du får tilsendt en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Du kan også vedhæfte filer eller billeder til dit høringssvar (dog max 100 Mb pr. svar).

Hvis ikke det er muligt at sende dit høringssvar via denne side, kan du også sende dit høringssvar til teknisk@solrod.dk eller Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er i høring fra den 8. juni 2017 til den 31. august 2017. Alle høringssvar vil indgå i Byrådets behandling af den endelige Kommuneplan. Når planen er endeligt godkendt inden udgangen af 2017, kan der klages over retlige forhold, som fx proces og formalia omkring planens tilvejebringelse.

FORSLAG
By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Retningslinjer for kulturmiljøerne

Interesseområderne er defineret ud fra de kulturhistoriske spor, der kan ses i landskabet fra oldtiden og nyere tid - eksempelvis gravhøje, kirker og landsbyer, samt de kulturhistoriske helheder i landskabet – de såkaldte kulturmiljøer. Kulturmiljøerne afspejler træk af den udvikling, der er foregået. Alle landsbyer med nærmeste omgivelser udgør en vigtig del af kommunens kulturarv.

Det samme gælder to karakterområder med meget fint bevarede udskiftningsmønstre, der sammen skaber samlede bebyggelser med store åbne markflader. Udskiftningsmønstrene kan stadig fornemmes i bebyggelsesmønstret og markinddelingen. Jersie Landsby er kendetegnet ved at være stjerneudskiftet. Denne struktur med markinddelingen, de levende hegn i skel og vejstrukturen udgør tilsammen et kulturhistorisk træk, der bør bevares. Et mindre område nord for Tykmosevej er kendetegnet ved at være kamudskiftet, hvor bebyggelsen er let tilbagetrukket langs den ene side af vejen.

Udover de udpegede beskyttelsesområder kommer sten- og jorddiger, der er omfattet af Museumsloven.

Retningslinjerne for kulturværdierne fremgår herunder. Redegørelser er at finde under de enkelte retningslinjer og til sidst i listen herunder.

Ændring af tilstand og arealanvendelse (RL 3.5.1)

Inden for de udpegede beskyttelsesområder må tilstanden eller areal-anvendelsen af særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkeltelementer ikke ændres, hvis det forringer deres værdi eller forringer muligheden for at styrke eller genoprette deres værdi.

Ændringer kan dog ske som led i forbedring af områdernes kulturværdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller en lokalplan.

Redegørelse til 3.5.1

Beskyttelsesværdierne omfatter landskabelige, geologiske, biologiske og kulturhistoriske interesser i det åbne land samt lavbundsarealer, der kan genoprettes til naturområder.

Retningslinjerne skal sikre, at disse værdier ikke forringes. Det vil sige, at det skal vurderes, om et konkret indgreb i form af bebyggelse, anlæg eller ændret anvendelse forringer de konkrete værdier i et område.

Kulturspor fra oldtiden er ofte sårbare over for dræning og dybdepløjning, da sporene ofte ligger under dyrkningslagene.

Karlstrup-området er udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø, herunder den gamle del af landsbykernen og de nære jorder samt Karlstrup Kalkgrav og Karlstrup-Engstrup Mose.

Landsbyejerlauget Havdrup, landsbykernen i Jersie, Kirke Skensveds landsbykerne og nærmeste jorder samt stationsbymiljøet langs Hovedgaden i Havdrup er endvidere udpeget som ”bevaringsværdige kulturmiljøer”. Endelig er dele af Jersie-, Kirke Skensved- og Ulvemose Ejerlav udpeget som ”øvrige kulturmiljøer”.

En ”sammenhængende helhed” er eksempelvis en landsby med omliggende dyrkningsarealer og landskabstræk, markskel, vejforløb, der tilsammen udgør en helhed.
Beskyttelsesværdierne omfatter landskabelige, geologiske, biologiske og kulturhistoriske interesser i det åbne land samt lavbundsarealer, der kan genoprettes til naturområder.

Særlige samfundsmæssige hensyn (RL 3.5.2)

Tilstanden og arealanvendelsen i beskyttelsesområderne må kun ændres, såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og såfremt det ud fra en konkret vurdering kan ske uden at tilsidesætte de særligt værdifulde interesseområder.

Redegørelse til 3.5.2

Et ”væsentlige samfundsmæssige hensyn” vil sige, at ændringerne skal begrundes som nødvendige ud fra almene interesser og samfundsmæssige behov og tilgodese både lokale og overordnede almene hensyn. Eksempelvis kan det omhandle gennemførelse af en overordnet vej eller jernbane.

Bevaring af registrerede kulturhistoriske spor (RL 3.5.3)

Solrød Kommune skal arbejde for at bevare registrerede spor, så det er muligt at opleve tidligere tiders bosætning, erhverv og levevilkår, herunder sammenhængen med naturgrundlaget.

Redegørelse til 3.5.3

Slots- og kulturstyrelsens nationale register over fortidsminder indeholder en oversigt over synlige kulturhistoriske spor i kommunen med begrundelse for udpegningen.

Kirkeomgivelser (RL 3.5.4)

Inden for de afgrænsede kirkeomgivelser må byggeri, anlæg og skovplantning kun gennemføres, hvis det ikke forringer oplevelsen af samspillet mellem kirke og landskab eller landsbymiljø.

Yderligere redegørelse, anbefalinger fra landskabsanalysen

For Karakterområde 1, ”Hovedlandskabet”, anbefales at:

  • Indkig til kirkerne i Kirke Skensved og Gl. Havdrup bør fastholdes.
  • Jernbanebetjeningshuset bør bevares som formidler af jernbanehistorien.

For Karakterområde 2, ”Jersie og Solrød landbrugslandskab”, anbefales at:

  • Den stjerneformede udskiftningsstruktur med vejstrukturen, markinddelingen og de levende hegn i skel bør bevares.
  • Området med de fritliggende gravhøje nord for Solrød skal sikres mod ændret arealanvendelse og tekniske anlæg, som vil sløre oplevelsen af området. Gravhøjene skal ligeledes sikres mod tilgroning.
  • Der bør skabes indsigt til middelalderkirkerne i Jersie og Solrød, og indsigten til møllen (Solrød) fra området i nord bør fastholdes.

For Karakterområde 3, ”Karlslunde-Karlstrup bakkelandskab”, anbefales at:

  • Bevoksningen omkring Karlstrup Kirke bør beskæres, således at der sikres en bedre indsigt til den fritliggende kirke.
  • Karlstrup Kalkgrav (3C) bør bevares som en væsentlig formidler af den tidligere råstofgravning i området.
  • Den gamle Korporalskro bør bevares for at sikre tidsdybden i området.

For Karakterområde 8, ”Kysten”, anbefales at:

  • Ingen specifikke anbefalinger vedrørende kulturhistorie for område 8.

Karakterområderne 4, 5, 6 og 7 ligger alle i Greve Kommune. Du kan se kort med de fire karakterområder her.

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies