Din mening

Her kan du sende dine kommentarer til forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at udfylde felterne herunder og trykke ”send”. Du skal oplyse en emailadresse, så du får tilsendt en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Du kan også vedhæfte filer eller billeder til dit høringssvar (dog max 100 Mb pr. svar).

Hvis ikke det er muligt at sende dit høringssvar via denne side, kan du også sende dit høringssvar til teknisk@solrod.dk eller Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er i høring fra den 8. juni 2017 til den 31. august 2017. Alle høringssvar vil indgå i Byrådets behandling af den endelige Kommuneplan. Når planen er endeligt godkendt inden udgangen af 2017, kan der klages over retlige forhold, som fx proces og formalia omkring planens tilvejebringelse.

FORSLAG
By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Retningslinjer for landbruget

Solrød Kommune er den kommune i Region Sjælland, som har færrest dyr pr. ha. jord. Vi har ingen store dyrebedrifter og kun ca. 8 landbrug, som har over 3 dyreenheder.

Til sammenligning var der i 2004 registreret 18 landbrug, som havde mere end 3 dyreenheder – landbruget i Solrød Kommune er forsat for ned afgående. Husdyrproduktionen i kommunen er generelt beskeden (knapt 150 dyreenheder på disse 8 landbrug).

Her er gode dyrkningsjorde, som består primært af lerjord. Der forekommer dog også lerholdig sand (primært langs kysten) samt organisk jord.

Jordbrugsarealet udnyttes primært til planteavlsbedrifter og sekundært til svine-, kvæg- og hesteavlsbedrifter.

Retningslinjer for landbrug fremgår herunder. Redegørelser er at finde under de enkelte retningslinjer og til sidst i listen herunder.

Særligt værdifulde landbrugsområder (RL 3.6.1)

De særligt værdifulde landbrugsområder skal søges opretholdt til landbrugsformål.

Redegørelse til RL 3.6.1

Planlægningen skal sikre landbrugserhvervets udviklingsmuligheder og der igennem bevare det åbne lands karakter af landbrugsland. Eksisterende, sammenhængende landbrugsområder skal så vidt muligt bevares og ikke splittes op af andre former for areal-anvendelse. Byudvikling, tekniske anlæg, rekreative anlæg m.m. bør placeres tæt på eksisterende byområder, således at den klare grænse mellem by og land bevares.

Landbruget i planlægningen (RL 3.6.2)

Når landbrugsarealer inddrages til byformål, tekniske og rekreative anlæg m.v. skal der i kommune- og lokalplanlægningen i videst muligt omfang tages hensyn til landbrugsmæssige forhold såsom de berørte ejendommes arrondering, investeringsniveau og størrelse samt mulighederne for jordfordeling.

Redegørelse til RL 3.6.2

Ved planlægning til andre formål bør der ske en vurdering af de berørte landbrugsejendommes arronderingsforhold (strukturen i dyrkningsflader, agrenes beliggenhed i forhold til hinanden og i forhold til bygninger m.v.), investeringsniveau og størrelse, således at ejendommene ikke forringes unødigt.

Nødvendige driftsbygninger skal så vidt muligt placeres i tilknytning til eksisterende bygninger, og det anbefales at friholde områder med landskabelige værdier for større, markante bygninger (jf. retningslinje 3.8.6 afsnittet om byggeri i det åbne land).

Afstand til miljøfølsom anvendelse (RL 3.6.3)

Der skal sikres en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny miljøfølsom anvendelse som f.eks. boliger og rekreative anlæg, så miljøkonflikter undgås både af hensyn til de nye boliger og rekreative anlæg og af hensyn til landbrugets produktionsvilkår.

Lavbundsarealer (RL 3.6.4)

Inden for områder, herunder landbrugspligtige arealer, der er udpeget som lavbundsarealer, der kan genoprettes til vådområder, kan der gennemføres undersøgelser, projekter og etablering af vådområder for at reducere udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet. I de udpegede områder må der ikke meddeles tilladelse til byggeri, anlæg m.m., som forhindrer, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes.

Placering af store husdyrsbrug (RL 3.6.5)

Der kan ikke placeres store husdyrbrug i Solrød Kommune.

Redegørelse til RL 3.6.5

Hele landområdet i kommunen er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), heraf er en del af området dårligt beskyttet mod nitratudvaskning og er derfor også udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (se retningslinjekort for grundvandsbeskyttelse).  

Kommunen ser det endvidere ikke hensigtsmæssigt at placere store husdyrbrug inden for en afstand af 1.000 m fra henholdsvis byzone og landsbyer.

 

Yderligere redegørelse til landbrug

Ifølge VVM-reglerne i Planloven (Vurdering af Virkninger på Miljøet) har en landmand pligt til at anmelde enhver etablering eller udvidelse af eget anlæg i intensiv husdyravl. Formålet er først og fremmest at sikre, at omgivelserne (mennesker og landskab) ikke generes af ammoniakfordampning fra stalde og gyllebeholdere eller spredning af husdyrgødning på markerne.

Der kan findes information om aktuelle støtteordninger på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, hvor det bl.a. er beskrevet efter hvilke kriterier støtten udbetales

Den seneste analyse af jordbrugserhvervene i Solrød Kommune er udarbejdet af Statsforvaltningen i 2009, og der er ikke medtaget tal fra denne analyse, da disse ikke længere er aktuelle. Der vil i den kommende planperiode blive udarbejdet ny analyse af jordbrugserhvervene i Solrød Kommune.

 

 

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies