Din mening

Her kan du sende dine kommentarer til forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at udfylde felterne herunder og trykke ”send”. Du skal oplyse en emailadresse, så du får tilsendt en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Du kan også vedhæfte filer eller billeder til dit høringssvar (dog max 100 Mb pr. svar).

Hvis ikke det er muligt at sende dit høringssvar via denne side, kan du også sende dit høringssvar til teknisk@solrod.dk eller Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er i høring fra den 8. juni 2017 til den 31. august 2017. Alle høringssvar vil indgå i Byrådets behandling af den endelige Kommuneplan. Når planen er endeligt godkendt inden udgangen af 2017, kan der klages over retlige forhold, som fx proces og formalia omkring planens tilvejebringelse.

FORSLAG
By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Retningslinjer for landsbyerne

Der er seks landsbyer i Solrød Kommune - Gl. Havdrup, Jersie landsby, Karlstrup, Kirke Skensved, Naurbjerg og Solrød landsby. De har hvert deres landsbylaug og hver deres lokalplan. Jersie landsby og Solrød landsby er landsbyer i byzone, de fire øvrige landsbyer ligger i landzone. 

Landsbyen, med landbrug som det historisk fundament, er et billede man i dag kun sjældent ser, og ikke det billede man ser i Solrød Kommune. Her har vi landbyer, der gennem bebyggelse og struktur har bevaret deres landsbyudseende i større eller mindre grad. De ligger samlet på steder, hvor det forstyrrede landskabet mindst muligt. Befolkningssammensætningen er markant anderledes, end den de oprindelige landsbyer havde. 

Alle landsbyer med nærmeste omgivelser udgør en vigtig del af kommunens kulturarv. Landsbyerne i sig selv er sikret gennem lokalplaner.

Zonestatus og nybyggeri (RL 3.2.1)

Som hovedregel må der ikke udlægges ny byzone. Landsbyer i landzone skal bevare landzonestatus, og der må kun ske begrænset nybyggeri til lokalt behov.

Redegørelse til 3.2.1

Byrådet har vedtaget lokalplaner for kommunens seks landsbyer, der fastsætter bestemmelser for bl.a. byggemuligheder.

Landsbyers afgrænsning (RL 3.2.2)

Den klare grænse mellem landsby og det åbne land skal tilstræbes fastholdt.

Redegørelse til 3.2.2

Landområdet opfattes som en værdifuld kontrast til byområderne på grund af den åbne karakter. Målet er derfor at fastholde en klar afgrænsning mellem by og land.

Byrådet har vedtaget lokalplaner for kommunens seks landsbyer, der fastsætter bestemmelser for afgrænsning mod det åbne land, byggemuligheder, bygningsbevaring, struktur og beplantning.

Udpegede særlige landsbyer (RL 3.2.3)

I de udpegede særlige landsbyer skal karakteristiske træk tilstræbes bevaret, og byggeri og anlæg skal ske på baggrund af en lokalplan.

Lokalplanlægningen har til formål at bevare landsbyen og tage hensyn til kulturhistoriske, landskabelige og andre naturmæssige træk i den omgivende dyrkningsflade.

Redegørelse til 3.2.3

Landsbyerne med omgivelser er især sårbare over for ændringer i bebyggelsesstruktur og vejføringer samt ændringer i beplantningsmønstret. Gammel Havdrup, Karlstrup, Jersie landsby og Kirke Skensved er udpeget som ”særlige landsbyer”.

Særlige landsbyer er landsbyer, som er særligt velbevarede eller viser en særlig tydelig sammenhæng med de omgivende dyrkningsarealer. Udpegningen er overført fra Regionplan 2005.

Indretning af ekstra bolig (RL 3.2.4)

Det er muligt, efter en nærmere vurdering, at indrette ekstra boliger på landbrugsejendomme i landsbyerne.

Redegørelse til 3.2.4

Regler for indretning af en ekstra boliger på landbrugsejendomme i landsbyerne, er fastsat i lokalplanerne for disse.

Væsentlige ændringer siden sidste kommuneplan:

  • Emne om landbyerne kommer fra tema i Planstrategi 2015, landsbypolitik, og er nu medtaget i kommuneplanen. Retningslinjerne er ført videre uændret fra sidste kommuneplan.

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies