Din mening

Her kan du sende dine kommentarer til forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at udfylde felterne herunder og trykke ”send”. Du skal oplyse en emailadresse, så du får tilsendt en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Du kan også vedhæfte filer eller billeder til dit høringssvar (dog max 100 Mb pr. svar).

Hvis ikke det er muligt at sende dit høringssvar via denne side, kan du også sende dit høringssvar til teknisk@solrod.dk eller Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er i høring fra den 8. juni 2017 til den 31. august 2017. Alle høringssvar vil indgå i Byrådets behandling af den endelige Kommuneplan. Når planen er endeligt godkendt inden udgangen af 2017, kan der klages over retlige forhold, som fx proces og formalia omkring planens tilvejebringelse.

FORSLAG
By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Retningslinjer for landskabet

Landskabet i Solrød Kommune udgør en væsentlig ressource. Der er et øget pres på landskabet i infrastrukturprojekter og byudvikling. Der er derfor behov for at beskyttet landskabet.

Hovedindtrykket af landskabet er det intensivt dyrkede morænelandskab, med få naturområder og skove, som falder jævnt fra det højtliggende, flade moræneplateau ned mod kysten i øst. De langstrakte tunneldale, der gennemskærer den skrånende landbrugsflade tilføjer variation i landskabet. For foden af moræneplateauet er der en lavtliggende moræneflade, som strækker sig ud til kysten. Kysten fremstår som en markant landskabsformation, med særlige værdifulde naturområder, der er med til at give kommunen en særlig landskabelig identitet.

Der findes i Solrød Kommune adskillige spor af tidlige bosætning i form af gravhøje. Disse opleves som markante landsskabselementer.

Landbrugsdriften har også sat et markant præg på landskabet, og fortæller historien om Hedeboegnes særligt frugtbare jorde. Her er tydelige tegn på afvanding og grøfter, fuldstændig rydning af skov og overdrev samt en karakteristisk bebyggelsesstruktur, med den åbne landbrugsprægede slettet med relativt mindre og tætliggende landsbyer. De særlig frugtbare jorde og den nære beliggenhed til København medførte stor velstand på egnen, og hver landsby fik således sin kirke i 11-1200 tallet. Også de mange mellemstore gårde og forholdsvis store landsbyer er tegn på velstand.

Et attraktivt landskab er et landskab med et godt miljø, natur og rekreative muligheder. At værne om landskabsværdierne er et fælles ansvar, og opgaven er at forene de mange interesser i landområdet, blandt andet gennem flersidet anvendelse, der giver mulighed for både produktion, naturbevaring og rekreation.

Ændring af tilstand og arealanvendelse (RL 3.3.1)

Inden for de udpegede beskyttelsesområder må tilstanden eller areal-anvendelsen af særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkeltelementer ikke ændres, hvis det forringer deres værdi eller forringer muligheden for at styrke eller genoprette deres værdi.

Ændringer kan dog ske som led i forbedring af områdernes landskabsværdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller en lokalplan.

Redegørelse til 3.3.1

Beskyttelsesværdierne omfatter landskabelige, geologiske, biologiske og kulturhistoriske interesser i det åbne land samt lavbundsarealer, der kan genoprettes til naturområder.

Retningslinjerne skal sikre, at disse værdier i landskabet ikke forringes. Det vil sige, at det skal vurderes, om et konkret indgreb i form af bebyggelse, anlæg eller ændret anvendelse forringer de konkrete værdier i et område.

De landskabelige interesseområder er sårbare over for indgreb, som afgørende ændrer landskabsbilledet. Hedebo-egnens landskab er især sårbart overfor anlæg, der rager op over de karakteristiske landsbyer og kirker og forstyrrer egnens landbrugspræg.

En ”sammenhængende helhed” er eksempelvis en landsby med omliggende dyrkningsarealer og landskabstræk, markskel, vejforløb, der tilsammen udgør en helhed.

Særlige samfundsmæssige hensyn (RL 3.3.2)

Tilstanden og arealanvendelsen i beskyttelsesområderne må kun ændres, såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og såfremt det ud fra en konkret vurdering kan ske uden at tilsidesætte de særligt værdifulde interesseområder.

Redegørelse til 3.3.2

Et ”væsentlige samfundsmæssige hensyn” vil sige, at ændringerne skal begrundes som nødvendige ud fra almene interesser og samfundsmæssige behov og tilgodese både lokale og overordnede almene hensyn. Eksempelvis kan det omhandle gennemførelse af en overordnet vej eller jernbane.

Yderligere redegørelse - anbefalinger fra landskabsanalysen

For Karakterområde 1, ”Hovedlandskabet”, anbefales at:

  • Landskabet bør fremstå som et landbrugslandskab med åbne kig over de middelstore landbrugsflader.

For Karakterområde 2, ”Jersie og Solrød landbrugslandskab”, anbefales at:

  • Landskabet bør fortsat dyrkes og fremstå som et middel- til storskala landbrugslandskab.
  • De åbne kig over de middel til store landbrugsflader bør ikke sløres og landskabets åbne og enkle karakter skal sikres mod mange nye tekniske anlæg.

For Karakterområde 3, ”Karlslunde-Karlstrup bakkelandskab”, anbefales at:

  • Landskabet bør fortsat dyrkes eller afgræsses og fremstå som et lilleskala landbrugslandskab. 
  • Karlstrup Kalkgrav (3C) skal fastholdes med åbent vandspejl og stejle, blottede kalkstensskrænter, der rummer en værdifuld geologisk fortælling.

For Karakterområde 8, ”Kysten”, anbefales at:

  • Landskabet bør fortsat fastholdes som et værdifuldt naturområde og rekreativt kystlandskab.
  • Kystens dynamiske karakter ved Jersie Strand bør bevares.

Karakterområderne 4, 5, 6 og 7 ligger alle i Greve Kommune. Du kan se kort med de fire karakterområder her.

Landskab, geologi.

Karlstrup Kalkgrav samt en mindre grus-/kalkgrav nord for Skensved Å er udpeget som geologiske interesseområder i kommunen. Disse to enkeltlokaliteter samt andre geologiske interesseområder fremgår af retningslinjekortet.

Solrød Kommune har ingen specifikke retningslinjer for de to interesseområder.

Der er, i gældende Råstofplan 2016, ingen udlagte gravearealer i Solrød Kommune.

 

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies