Din mening

Her kan du sende dine kommentarer til forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at udfylde felterne herunder og trykke ”send”. Du skal oplyse en emailadresse, så du får tilsendt en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Du kan også vedhæfte filer eller billeder til dit høringssvar (dog max 100 Mb pr. svar).

Hvis ikke det er muligt at sende dit høringssvar via denne side, kan du også sende dit høringssvar til teknisk@solrod.dk eller Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er i høring fra den 8. juni 2017 til den 31. august 2017. Alle høringssvar vil indgå i Byrådets behandling af den endelige Kommuneplan. Når planen er endeligt godkendt inden udgangen af 2017, kan der klages over retlige forhold, som fx proces og formalia omkring planens tilvejebringelse.

FORSLAG
By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Overordnede retningslinjer for det åbne land

Disse retningslinjer gør sig gældende i det åbne land uanset hvilke værdier og interesser der er i spil. De er således overordnet de øvrige delemners retningslinjer.

Retningslinjerne gør rede for Byrådets overordnede ønsker for det åbne land i kommunen

Redegørelsen fremgår enten under de enkelte retningslinjer eller til sidst i listen herunder.

Bemærk at der udover disse retningslinjer, gør sig yderligere retningslinjer gældende, alt efter hvilket emne du skal beskæftige dig med. Du kan finde disse retningslinjer ved at klikke dig videre i menuen til højre her på siden.

Ændret anvendelse, generelt (RL 3.1.1)

Landområdet skal overvejende fastholdes som åbent, dyrket landbrugslandskab, og landbrugsarealerne skal forvaltes under hensyntagen til miljø, natur, landskab og rekreation.

Det skal vurderes, om et konkret indgreb i form af bebyggelse, anlæg eller ændret anvendelse forringer de konkrete værdier i et område, og om der i den forbindelse skal tages hensyn ved placering og udformning af bebyggelse, anlæg eller lignende.

Redegørelse til RL 3.1.1

Beskyttelsesværdierne omfatter landskabelige, geologiske, biologiske og kulturhistoriske interesser i det åbne land samt lavbundsarealer, der kan genoprettes til naturområder.
Retningslinjerne skal sikre, at disse værdier i det åbne land ikke forringes.

I forbindelse med planlægning og administration af det åbne land vil Solrød Kommune tage vare på de særlige beskyttelsesinteresser samt omgivelserne, hvorfra de kan opleves eller blive påvirket. Herunder skal vurderes, om den påtænkte ændring er forenelig med de særlige værdier, og om der i den forbindelse skal tages hensyn ved placering og udformning af bebyggelse, anlæg eller lignende. Offentlighedens mulighed for at få adgang til værdierne skal ligeledes vurderes, hvor dette er aktuelt.

Ud over byudvikling er det især strukturudviklingen i landbrug og skovbrug, der præger landskabet. Der er behov for en landbrugsdrift og en naturpleje, der sigter mod at fastholde natur-typerne i det åbne land (enge, overdrev, moser), at forhindre, at de gror til og skabe adgang til de spændende naturområder.

Redegørelse iøvrigt for det åbne land

Kyststrækningen i kommunen er omfattet af strandbeskyttelse, jf. Naturbeskyttelsesloven. Kommunerne skal tage særlige hensyn til natur og landskab, når de planlægger i områder, der ligger tæt på de danske kyster. Det skal bevare kysterne åbne og fri for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af at ligge ved kysten.

For at sikre, at de åbne kyststrækninger bevarer deres åbne karakter og fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource, skal kommunens planlægning respektere en kystnærhedszone. Kystnærhedszonen dækker som udgangspunkt kyststrækningen fra strandkanten og ca. 3 km ind i landet, der er dog lokale variationer. Den dækker de dele af kysten, der ligger i sommerhusområder og i landzone, dvs. ikke områder, der udlagt som byzone, som har andre regler.

Nye byarealer i kystnærhedszonen er kun muligt med en planmæssig begrundelse i ganske særlige tilfælde, hvis en placering af arealerne uden for zonen ikke er geografisk mulig. Gunstig beliggenhed i forhold til herlighedsværdier i kystnærhedszonen kan ikke accepteres som planlægningsmæssig begrundelse.

Tekniske anlæg kan kun placeres med en funktionel begrundelse, hvis en kystnær placering er påkrævet, eller hvor placering uden for kystnærhedszonen vil medføre uforholdsmæssige samfundsøkonomiske omkostninger.

Solrød Kommune har i samarbejde med Greve Kommune udarbejdet en Landskabsanalyse, som danner grundlag for en præcisering og detaljering af de værdifulde landskaber i kommunen. Se landskabsanalysen i "relateret indhold".

Yderligere redegørelse - anbefalinger fra landskabsanalysen om bebyggelse

For Karakterområde 1, ”Hovedlandskabet”, anbefales at:

  • Bebyggelsesstrukturen med de let tilbagetrukne gårde langs vejene bør fastholdes som en formidling af blokudskiftningsstrukturen i området.
  • Ny bebyggelse i tilknytning til Havdrup kan etableres, såfremt det afskærmes med en transparent grøn beplantning.
  • Ved omdannelse af landbrugsbygninger/gårdanlæg bør det sikres, at karakteren af traditionel landbrugsbebyggelse med omgivelser så vidt muligt bevares.

For Karakterområde 2, ”Jersie og Solrød landbrugslandskab”, anbefales at:

  • Bebyggelsesstrukturen ved Ejevang (langs Tykmosevej) med bebyggelsen placeret langs den ene side af vejen bør fastholdes.
  • Ny bebyggelse bør kun etableres i tilknytning til Solrød landsby og Jersie landsby, for at fastholde karakteren med det åbne og enkle landskab. Bebyggelse i såvel Solrød landsby som Jersie landsby skal etableres med en transparent grøn afgrænsning mod det åbne land.
  • I Solrød landsby bør ny bebyggelse placeres således, at der fastholdes et landskabsstrøg mellem Solrød landsby og bybåndet.
  • I Jersie landsby bør det sydøstlige område friholdes for ny bebyggelse.

For Karakterområde 3, ”Karlslunde-Karlstrup bakkelandskab”, anbefales at:

  • Karlslunde-Karlstrup Moser (3D) og Karlstrup Kalkgrav (3C) bør friholdes fra ny bebyggelse. Evt. ny bebyggelse øst for Karlstrup Landsby bør gives en transparent grøn afgrænsning.

For Karakterområde 8, ”Kysten”, anbefales at:

  • Der bør ikke etableres ny bebyggelse i området, da det strider mod det åbne kystlandskab.

Karakterområderne 4, 5, 6 og 7 ligger alle i Greve Kommune. Du kan se kort med de fire karakterområder her.

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies