Din mening

Her kan du sende dine kommentarer til forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at udfylde felterne herunder og trykke ”send”. Du skal oplyse en emailadresse, så du får tilsendt en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Du kan også vedhæfte filer eller billeder til dit høringssvar (dog max 100 Mb pr. svar).

Hvis ikke det er muligt at sende dit høringssvar via denne side, kan du også sende dit høringssvar til teknisk@solrod.dk eller Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er i høring fra den 8. juni 2017 til den 31. august 2017. Alle høringssvar vil indgå i Byrådets behandling af den endelige Kommuneplan. Når planen er endeligt godkendt inden udgangen af 2017, kan der klages over retlige forhold, som fx proces og formalia omkring planens tilvejebringelse.

FORSLAG
By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Retningslinjer for skovbrug

I Solrød Kommune findes de offentlige skove, Trylleskoven, Firemileskoven, Karlstrup Nyskov og Havdrup Nyskov.

Staten ønsker skovarealet fordoblet inden for en trægeneration. Det vil medføre, at Danmarks skovareal vil øges fra de nuværende 11-12 % til 20-25 % inden udgangen af dette århundrede. Målet er en ligelig fordeling på private og statslige skovområder. Hensigten er at fremme hensynet til friluftslivet, det vilde plante- og dyreliv samt at beskytte grundvands- og drikkevandsressourcerne. 

Retningslinjer for skovbrug fremgår herunder. Redegørelser er at finde under de enkelte retningslinjer og til sidst i listen herunder.

Ønsket skovrejsning (RL 3.7.1)

Udpegede skovrejsningsområder (positivområder) ønskes tilplantet med skov. 

Redegørelse for RL 3.7.1

Der ydes tilskud til privat skovrejsning på landbrugsjorder, jf. Skovloven.

Alle skovrejsninger skal VVM-screenes for at afdække eventuelle negative virkninger på miljøet.

Skovrejsning i området ud mod Roskildevej kræver dispensation fra vejbyggelinjen og forudsætter dispensation fra Vejdirektoratet. De højdebegrænsende indflyvningsplaner omkring Roskilde Lufthavn skal respekteres ved rejsning af skov.

Uønsket skovrejsning (RL 3.7.2)

Inden for områder, hvor skovrejsning er uønsket (negativområder), må der ikke plantes skov.

Redegørelse for RL 3.7.2

I områder, hvor skovrejsning er uønsket (negativområder), er der forbud mod plantning af skov. Kommunen kan dog i særlige tilfælde dispensere til skovrejsning i områderne.

Øvrige landområder (RL 3.7.3)

Inden for de øvrige landområder (neutralområder) kan der plantes skov.

Yderligere redegørelse, anbefalinger fra landskabsanalysen

For Karakterområde 1, ”Hovedlandskabet”, anbefales at:

  • Skovrejsning i området strider mod landskabets karakteristiske åbne karakter og de frugtbare jorde, som historisk set har fordret intensiv dyrket landbrug i området.

For Karakterområde 2, ”Jersie og Solrød landbrugslandskab”, anbefales at:

  • Skovrejsning i området strider generelt mod landskabets karakteristiske åbne karakter og frugtbare jorde, som historisk set har fordret intensiv dyrket landbrug i området.
  • Skovrejsning i området lige vest for motorvejen, som er udpeget med det strategiske mål vedligehold/forbedre, kan bidrage til en afskærmning mod motorvejen og bybåndet. Dog skal skovrejsning i området gøres under hensyntagen til de fritliggende gravhøje, som fortsat skal fremstå synlige i landskabet fra nord til vest.

For Karakterområde 3, ”Karlslunde-Karlstrup bakkelandskab”, anbefales at:

  • Området bør generelt friholdes for skovrejsning, da det strider mod landbrugslandskabets dyrkede eller afgræssede arealer.
  • Firemileskoven (3A) bør sikres som et væsentligt bynært fritidsområde.

For Karakterområde 8, ”Kysten”, anbefales at:

  • Området bør friholdes for ny skov, da det strider mod kystlandskabets åbne karakter og oplevelsen af den sammenhængende kyststrækning.
  • Bevoksningen, der skærmer for bebyggelsen mod vest, bør fastholdes som områdets afgrænsning mod byen.

Karakterområderne 4, 5, 6 og 7 ligger alle i Greve Kommune. Du kan se kort med de fire karakterområder her.

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies