Din mening

Her kan du sende dine kommentarer til forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at udfylde felterne herunder og trykke ”send”. Du skal oplyse en emailadresse, så du får tilsendt en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Du kan også vedhæfte filer eller billeder til dit høringssvar (dog max 100 Mb pr. svar).

Hvis ikke det er muligt at sende dit høringssvar via denne side, kan du også sende dit høringssvar til teknisk@solrod.dk eller Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er i høring fra den 8. juni 2017 til den 31. august 2017. Alle høringssvar vil indgå i Byrådets behandling af den endelige Kommuneplan. Når planen er endeligt godkendt inden udgangen af 2017, kan der klages over retlige forhold, som fx proces og formalia omkring planens tilvejebringelse.

FORSLAG
By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Retningslinjer for affalds- og deponeringsanlæg

Retningslinjer for affalds- og deponeringsanlæg omfatter anlæg, der modtager, behandler, omlaster eller deponerer affald.

Ansvaret for affaldsplanlægningen samt for indsamling af affald fra private er placeret hos kommunerne. Det er derfor kommunen, der har den centrale rolle i at opfylde de nationale mål og hensigter, som beskrives i regeringens affaldsstrategi, der på sin side er udarbejdet med hensyntagen til diverse EU-direktiver m.m.

Gælden affaldsplan, udarbejdet af Solrød Kommune i 2014, kan ses her. Planen er udarbejdet på grundlag af regeringens strategi på området. Det forventes ikke umiddelbart, at den nye affaldsplan giver anledning til etablering af nye anlæg indenfor kommunens geografiske område.

Mobile nedknusningsanlæg for bygningsaffald, som anvendes midlertidigt i forbindelse med nedrivningsprojekter, er ikke omfattet af retningslinjerne.

Placering af anlæg (RL 3.15.1)

Anlæg til at modtage, behandle, omlaste eller deponere affald, herunder forurenet jord, må ikke lokaliseres i områder, hvor der kan opstå konflikt med andre væsentlige planmæssige interesser, med mindre særlige forhold eller overordnede hensyn taler herfor.

Afstand til forureningsfølsom anvendelse (RL 3.15.2)

Der må ikke udlægges arealer, så afstanden mellem forureningsfølsom arealanvendelse og affaldsanlæg bliver mindre end de i tabellen i redegørelsen anførte, med mindre det ved undersøgelser godtgøres, at der ikke er miljømæssige gener forbundet hermed.

Redegørelse til RL 3.15.2

Minimum afstand mellem forureningsfølsom anvendelse og Affalds- og deponeringsanlæg:

 

 

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies