UNDER
BYRÅDETS
BEHANDLING
By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Retningslinjer for forsyningsnettet

Retningslinjer for forsyningsnet omfatter højspændings-, fjernvarme-, el- og naturgasnet.

Planlægning af anlæg (RL 3.18.1)

Der må ikke planlægges anlæg, byggeri eller andre dispositioner, der hindre etablering af de på retningslinjekortet viste linjeføringsanlæg.

Der må ikke opføres nye bygninger til ophold for mennesker inden for en zone af 20 meter på hver side af gastransmissionsledninger.

Redegørelse til RL 3.18.1

I forbindelse med etableringen af den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted, er den eksisterende 132 KV højspændingsledning langs motorvejen blevet jordlagt.

Linjeføring til naturgasanlæg er fastlagt ved landsplandirektiv, cirkulære 129 af 2.08.1979 om reservation af arealer til et hovedtransmissionsnet for naturgas i Danmark. Langs de eksisterende hovedtransmissionslinjer gælder en 200 meter bred sikkerhedszone (observationszone) på begge sider af ledningen. Her kan der være særlige krav til befolkningskoncentrationen. Kravene fremgår af Planstyrelsens cirkulære nr. 183 af 26.11.84. Derudover henvises til Vejledning af F.0.1 af juli 2001 (på Arbejdstilsynets hjemmeside) med hensyn til mindsteafstand til bebyggelse.

Energistyrelsen er påtaleberettiget over for lokalplanforslag, som berører sikkerhedszonen. Kommunen skal ved blandt andet landzoneadministration tage særlige hensyn til højtryksledningens beliggenhed.

Nye boliger og børneinstitutioner bør ikke opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg, jf. Vejledning i forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. Begrebet "tæt på" er ikke defineret, men kan afgøres ud fra en konkret vurdering.

Både Arbejdstilsynet og Energistyrelsen kan stille særlige krav ved ny bebyggelse eller ændret anvendelse af arealer nær eksisterende gastransmissionsledninger.

Af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets hjemmeside fremgår Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016, som blandt andet indeholder planlægning for transmissionsnettet.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies