Din mening

Her kan du sende dine kommentarer til forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at udfylde felterne herunder og trykke ”send”. Du skal oplyse en emailadresse, så du får tilsendt en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Du kan også vedhæfte filer eller billeder til dit høringssvar (dog max 100 Mb pr. svar).

Hvis ikke det er muligt at sende dit høringssvar via denne side, kan du også sende dit høringssvar til teknisk@solrod.dk eller Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er i høring fra den 8. juni 2017 til den 31. august 2017. Alle høringssvar vil indgå i Byrådets behandling af den endelige Kommuneplan. Når planen er endeligt godkendt inden udgangen af 2017, kan der klages over retlige forhold, som fx proces og formalia omkring planens tilvejebringelse.

FORSLAG
By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Retningslinjer for håndtering af jord

Kommunerne har ansvaret for affaldsplanlægning, herunder for planlægning for forurenet overskudsjord samt ansvaret for anvisning af forurenet jord til behandling eller bortskaffelse. Endvidere har kommunen ansvaret for at ajourføre de udpegede områder, som kan forventes at være lettere forurenede og fastlægge kriterierne for udpegningen.

Regionsmyndigheden kortlægger de områder, som er forurenede over afskæringskriterierne eller som forventes at være det på baggrund af viden om tidligere aktivitet på arealet.

Formålet med planlægningen er at få tilvejebragt placeringsmuligheder for deponeringsanlæg til forurenet jord, da der er et behov for deponering af forurenet jord . I denne sammenhæng forstås forurenet jord til slutdeponering. Jorden kan ikke genanvendes eller renses. Jorden skal deponeres endeligt på en måde, som er miljømæssigt forsvarligt langt ud i fremtiden.

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenhed af virksomheder m.v., hvortil, der af hensyn til forebyggelse af forurening, må stilles særlige beliggenhedskrav, jf. Planlovens § 11a, nr. 5 og 6. Hertil hører deponeringsanlæg for forurenet jord. I visse tilfælde er placering af deponeringsanlæg for forurenet jord omfattet af VVM-reglerne, jf. Samlebekendtgørelsen.

Lokalisering af anlæg (RL 3.16.1)

Anlæg, som modtager, behandler, omlaster eller deponerer forurenet overskudsjord, må ikke lokaliseres i områder, hvor der kan opstå konflikt med andre væsentlige regionplanmæssige interesser, medmindre særlige forhold eller overordnede hensyn taler herfor.

Redegørelse til RL 3.16.1

Affaldsanlæg omfatter anlæg som modtager, behandler, omlaster og deponerer affald, herunder jord, og som er godkendelsespligtige efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Deponering af forurenet jord inklusiv evt. nyttiggørelse af dette, skal ske efter gældende miljølovgivning.

Afstand til forureningsfølsom anvendelse (RL 3.16.2)

Der må i den kommunale planlægning ikke udlægges arealer, således at afstanden mellem forureningsfølsom arealanvendelse og deponeringsanlæg for forurenet jord bliver mindre end 500 m, medmindre det ved undersøgelser godtgøres, at der ikke er miljømæssige gener forbundet hermed.

Redegørelse til 3.16.2

Retningslinjerne fastsætter afstandskrav mellem forureningsfølsom arealanvendelse og deponeringsanlæg for forurenet jord. Afstandskravet er fastlagt ud fra en vurdering af, hvilke gener et depot for forurenet jord kan tænkes at påføre omgivelserne. Dette kan være risiko for lugtgener, støj, støv samt trafikbelastning. Ved fastlæggelse af afstandskrav for forskellige typer anlæg er der taget udgangspunkt i ”Håndbog om Miljø og Planlægning”, som Miljøstyrelsen har udarbejdet (2004) for at skabe sammenhæng mellem miljøbeskyttelse og planlægning.

Afstandskravene gælder for såvel nye som for ændringer i allerede eksisterende arealudlæg, herunder intensiveret arealanvendelse, f.eks. hvor en ny lokalplan tillader opførelse af boliger på arealer, der tidligere var udlagt som friarealer i et boligområde. Retningslinjen gælder ligeledes ved nyetablering eller ved væsentlige udvidelser af eksisterende anlæg i forhold til arealer, der i kommune- eller lokalplan er udlagt til forureningsfølsom anvendelse.

Jordflytning (RL 3.16.3)

Jordflytninger i Solrød Kommune afhænger af, om de pågældende arealer, som jorden flyttes fra, er områdeklassificeret eller kortlagte efter jordforureningslovens bestemmelser.

Redegørelse til 3.16.3

Jordflytninger er omfattet af "Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune", som kan ses her. Regulativet omfatter alle flytninger af jord bort fra ejendommen og modtageanlæg i Solrød Kommune, hvor jordflytningen er omfattet af §2 i jordflytningsbekendtgørelsen, samt alle flytninger af jord, som ønskes anvist som affald iht. Solrød Kommunes regulativ for husholdnings- og erhvervsaffald. 

Yderligere redegørelse vedrørende håndtering af jord

Jordkategorier (klasser):

Jord kategoriseres som forurenet, når indholdet af forurenede stoffer overstiger tilladte værdier. Forurenet jord analyseres og kategoriseres/klassificeret afhængig af forurenings grad/indhold af forurenende stoffer.

Jordkvalitetskriteriet er en værdi, der skal sikre, at den fri og mest følsomme anvendelse af jorden er sundhedsmæssigt forsvarlig.

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies