Din mening

Her kan du sende dine kommentarer til forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at udfylde felterne herunder og trykke ”send”. Du skal oplyse en emailadresse, så du får tilsendt en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Du kan også vedhæfte filer eller billeder til dit høringssvar (dog max 100 Mb pr. svar).

Hvis ikke det er muligt at sende dit høringssvar via denne side, kan du også sende dit høringssvar til teknisk@solrod.dk eller Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er i høring fra den 8. juni 2017 til den 31. august 2017. Alle høringssvar vil indgå i Byrådets behandling af den endelige Kommuneplan. Når planen er endeligt godkendt inden udgangen af 2017, kan der klages over retlige forhold, som fx proces og formalia omkring planens tilvejebringelse.

FORSLAG
By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Retningslinjer for vindmøller

Retningslinjer for vindmøller er delt op i retningslinjer for større vindmøller, husstandsvindmøller og generelle retningslinjer for såvel større som mindre typer af møller.

Husstandsvindmøller er enkeltstående vindmøller, ikke højere end 25 meter. Større møller opdeles i to kategorier, hvor møller på 30-80 meter betegnes små landmøller og møller på 80-150 meter betegnes som store landmøller. 

Retningslinjerne ses herunder, samt eventuelt tilhørende redegørelse eller en mere generel redegørelse til sidst i listen herunder. 

Vindmøller er også omtalt i de generelle rammebestemmelser.

Om større vindmøller gælder:

Placering af større vindmøller (RL 3.17.1)

Der er ikke udpeget arealer for opstilling af større vindmøller i Solrød Kommune.

Om husstandsvindmøller gælder:

Tilladelse til husstandsvindmøller (RL 3.17.2)

Opsætning af husstandsvindmøller kræver landzonetilladelse eller udarbejdelse af lokalplan.

En husstandsvindmølle skal placeres i tilknytning til ejendommens bygninger (indenfor en afstand af 20 m), og må ikke være til gene for omboende eller være i strid med områdets jordbrugs- og beskyttelsesinteresser. Det er dog ikke afstanden alene, der afgør dette, men det beror på en konkret vurdering. 

Redegørelse til RL 3.17.2

Husstandsvindmøller skal opsættes i overensstemmelse med vejledning om planlovens regler ved opstilling af husstandsvindmøller. Her fremgår retningslinjer og regler for opstilling af husstandsvindmøller (herunder højde, afstande, støjgrænser m.m.).

Afstande m.m. reguleres af vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller.

Der meddeles normalt landzonetilladelse til husstandsvindmøller, såfremt dette vurderes foreneligt med øvrige interesser.

Husstandsvindmøller, dimensioner og udseende (RL 3.17.3)

Husstandsvindmøller er enkeltstående vindmøller med spinkel konstruktion.

De bør udformes som lukkede rørtårne, i en ens lysegrå farve med ikke-reflekterende overflade.

Belysning, skilte og reklamer må ikke opsættes på møllerne.

Møllens totalhøjde må ikke overstige 25 m, rotordiameteren må ikke overstige navhøjden, og navhøjde må være op til 15 m.

Redegørelse til RL 3.17.3

Der stilles krav til husstandsvindmøllers udseende og dimensioner for at sikre et harmonisk helhedsindtryk, for at minimere gener for de omkringboende og for at beskytte landskabs-, natur- og kulturværdierne.

Placering af husstandsvindmøller i beskyttelsede områder (RL 3.17.4)

Placering af husstandsvindmøller i beskyttelsesområder kan tillades efter en konkret vurdering, såfremt landskabs-, natur- og kulturværdierne ikke forringes.

Husstandsvindmøller må ikke placeres i kystnærhedszonen samt i Fingerbyens grønne kiler og grønne ringe.

Husstandsvindmøller må ikke placeres i internationale fuglebeskyttelsesområder og habitatområder.
Ved et planforslag, der i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der indgå en vurdering af forslagets virkninger på området under hensyn til områdets bevaringsmålsætninger. Såfremt vurderingen viser, at planen skader Natura 2000-området, kan planen ikke vedtages.

Redegørelse til RL 3.17.4

Inden for kystnærhedszonen og de regionale friluftsområder skal der udvises særlig stor tilbageholdenhed med opstilling af husstandsvindmøller.

Ved landzoneadministrationen skal der foretages en konkret vurdering af møllerne ud fra landskabelige forhold m.m.

Husstandsvindmøller, Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) (RL 3.17.5)

Husstandsvindmøller skal altid screenes efter VVM-bekendtgørelsens regler. Nogle vindmølleprojekter kan i særlige tilfælde udløse VVM-pligt.

Redegørelse til RL 3.17.5

Som hovedregel er der ikke krav om VVM-redegørelse ved opstilling af husstandsmøller.

Nogle vindmølleprojekter kan i særlige tilfælde udløse VVM-pligt, eksempelvis hvis der er tale om områder, der er særligt sårbare over for placering af anlæg.

Udskiftning og sanering af husstandsvindmøller (RL 3.17.6)

Udskiftning og sanering af husstandsvindmøller kan kun ske, hvis møllens fysiske udseende ikke ændres væsentligt.

Generelt for vindmøller gælder:

Generelle afstandskrav og højdebegrænsninger til vindmøller (RL 3.17.6)

Vindmøller skal placeres i en afstand fra deklarationsarealet for højspændingsledninger på mindst møllens totalhøjde.

De højdebegrænsende indflyvningsplaner omkring Roskilde Lufthavn skal respekteres. Endvidere skal Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste høres ved opstilling af vindmøller nærmere end 12 km fra Forsvarets flyvepladser.

I områder, hvor der er overordnede radiokædeforbindelser, eller hvor maritime radioanlæg er placeret, vil tilladelse til opstilling af vindmøller både uden for og inden for de udpegede vindmølleområder bero på en konkret vurdering af, om møllerne kan forstyrre forbindelsen. Oplysning om de overordnede radiokædeforbindelser kan fås ved henvendelse til Erhvervsstyrelsen.

Redegørelse til RL 3.17.6

Afstande reguleres af vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller.

Vindmøller med en højde på over 20 m kan forstyrre transmissionen af radiosignaler. Ved placering af møller ved radiokædeforbindelser skal der indhentes tilladelse fra Erhvervsstyrelsen. Som hovedregel skal der holdes en afstand på 200 m fra overordnede radiokædeforbindelser og maritime anlæg til vindmøller.

Generelle støjgrænser for vindmøller (RL 3.17.7)

Vindmøller skal overholde de til enhver tid gældende støjgrænser.

Redegørelse til RL 3.17.7

Miljøministeriets bekendtgørelse om støj fra vindmøller fastsætter forskellige grænseværdier for den samlede støjbelastning som vindmøller skal overholde, Støjgrænserne gælder for alle vindmøller og varierer efter de forskellige arealanvendelser.

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies