Din mening

Her kan du sende dine kommentarer til forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at udfylde felterne herunder og trykke ”send”. Du skal oplyse en emailadresse, så du får tilsendt en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Du kan også vedhæfte filer eller billeder til dit høringssvar (dog max 100 Mb pr. svar).

Hvis ikke det er muligt at sende dit høringssvar via denne side, kan du også sende dit høringssvar til teknisk@solrod.dk eller Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er i høring fra den 8. juni 2017 til den 31. august 2017. Alle høringssvar vil indgå i Byrådets behandling af den endelige Kommuneplan. Når planen er endeligt godkendt inden udgangen af 2017, kan der klages over retlige forhold, som fx proces og formalia omkring planens tilvejebringelse.

FORSLAG
By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Retningslinjer for vand

Mål og retningslinjer for vandløb, søer, kystvande, grundvandsforekomster og spildevand fremgår af statens vandområdeplan, vandområdedistrikt II - Sjælland.

Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

Du kan se de udpegede områder/strækninger på vandområdeplanens tilhørende kort her.

Du kan se oversigtskort over indsatser i vandløb, søer og kystvande her.

Vandområdeplanen for Vandområdedistrikt II - Sjælland for anden planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanen for første planperiode (2009-2015) og gælder fra 2015 – 2021. Vandområdeplanen indeholder oplysninger om:

  • Påvirkninger af vandområderne.
  • Beskrivelse af overvågningen af vandområderne.
  • Vurdering af tilstanden i vandområderne.
  • De miljømål, der gælder for det enkelte område.
  • Et resumé af de indsatser, der gennemføres med henblik på at opfylde de fastlagte mål.

Planen kan ses på www.mst.dk.

Generel redegørelse vedrørende vandområdeplanerne

De miljømål, der skal opfyldes ifølge planen, er specificeret i bilag 2 i Bekendtgørelse nr. 795 af 24. juni 2016 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, som kan læses her.

For at opfylde målsætningen i planen er der en række grundlæggende foranstaltninger, der har til formål at beskytte og forbedre miljøtilstanden i vandmiljøet.  Disse er allerede fastsat i sektorlovgivningen.

Derudover er der fastsat supplerende foranstaltninger. De foranstaltninger, der skal gennemføres i Solrød Kommune i denne planperiode fremgår af Bekendtgørelse nr. 794 af 24. juni 2016 om indsatsprogrammer for vandområdeindsatser, som kan læses her.

De supplerende foranstaltninger i denne planperiode omfatter:

  • Forbedret spildevandsrensning af ejendomme beliggende i det åbne land indenfor udpegede områder i kommunen.
  • Krav om kompensationsudpumpning til Solrød Bæk i forbindelse med vandindvindingstilladelse til HOFOR.
  • Genslyngning, skyggegivende beplantning og udskiftning af bund på udpegede vandløbsstrækninger.

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies