Din mening

Her kan du sende dine kommentarer til forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at udfylde felterne herunder og trykke ”send”. Du skal oplyse en emailadresse, så du får tilsendt en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Du kan også vedhæfte filer eller billeder til dit høringssvar (dog max 100 Mb pr. svar).

Hvis ikke det er muligt at sende dit høringssvar via denne side, kan du også sende dit høringssvar til teknisk@solrod.dk eller Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er i høring fra den 8. juni 2017 til den 31. august 2017. Alle høringssvar vil indgå i Byrådets behandling af den endelige Kommuneplan. Når planen er endeligt godkendt inden udgangen af 2017, kan der klages over retlige forhold, som fx proces og formalia omkring planens tilvejebringelse.

FORSLAG
By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Retningslinjer for spildevand

Spildevand er alt vand, der afledes fra beboelse, erhvervsvirksomheder, øvrig bebyggelse samt tagarealer og befæstede arealer.

Med udgangspunkt i de opstillede målsætninger for vandområdernes kvalitet og beskyttelse fastlægges rammerne for de rensetekniske indgreb, der er nødvendige for at opretholde eller genetablere vandområderne i overensstemmelse med målsætningerne. Dette er beskrevet i Solrød Kommunes spildevandsplan 2014-2016, som også er kommunens administrationsgrundlag, herunder indsatser på området.

For beskrivelse af spildevandshåndteringen i byområderne henvises til afsnittet Klima og Bæredygtighed.

Herunder fremgår retningslinjer for spildevand. Redegørelser er at finde under de enkelte retningslinjer og til sidst i listen herunder.

Afledning af overfladevand (RL 3.14.1)

Hvor det er muligt, skal rent overfladevand fra eksempelvis tagarealer, afledes til nedsivning eller opsamles til vandingsformål eller lignende.

Redegørelse til 3.14.1

Af hensyn til sikring af klimaplanens serviceniveau skal rent overfladevand fra eksempelvis tagarealer, hvor det er muligt, afledes til nedsivning eller opsamles til vandingsformål eller lignende. Du kan se klimaplanen her.

Udledning af spildevand (RL 3.14.2)

Udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet kræver en udledningstilladelse. Udledningstilladelser skal søges hos og meddeles af Solrød Kommune.

Ved udledninger af spildevand til vandløb i det åbne land skal det sikres, at:

  • udledningen overholder gældende krav til indholdsstoffer
  • udledningen ikke giver anledning til hydraulisk overbelastning op- eller nedstrøms i vandløbet
  • kommunens serviceniveau for bynære vandløb kan opfyldes. Jf. klimaplanen må de bynære vandløb maksimalt give anledning til opstuvning til terræn én gang hvert 10 år. Du kan se klimaplanen her.
Redegørelse til RL 3.14.2

Da vandløbene i Solrød Kommune løber fra landområderne mod byområderne og sluttelig til Køge Bugt, er det nødvendigt, at kontrollere, at servicemålet for de bynære vandløb kan overholdes, når der gives udledningstilladelser til vandløbet i landområderne. Ved udledninger regnes med en klimafaktor på minimum 1,3 dvs. 30 % øget regn.

Nedsivning af spildevand (RL 3.14.3)

Nedsivning af spildevand er uønsket inden for nitratfølsomme grundvandsområder, med mindre en konkret vurdering godtgør, at nedsivningen ikke medfører risiko for grundvandet.

Yderligere redegørelse vedrørende spildevand

Ukloakerede ejendomme i det åbne land.

Solrød Kommune arbejder for, at spildevandskloakere ejendommene i det åbne land.

Dette for at sikre såvel en forbedret vandkvalitet i vandløb og søer, men også for at beskytte grundvandsressourcen i kommunen. Solrød Kommune ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser, hvor større områder er registrerede som nitratfølsomt område, foruden at kommunens grundvandsressource generelt er ringe til moderat beskyttet, da lerdæklaget i kommunen er tyndt.

Udledningstilladelser af spildevand i det åbne land.

Solrød Kommune har oktober 2012 vedtaget en klimaplan for byområderne og de bynære vandløb. For nærmere beskrivelse af klimaplanen, henvises til afsnittet Klima og Bæredygtighed.

Den videre spildevandsplanlægning.

Den gældende spildevandsplan blev vedtaget i 2014. Det forventes, at planen revideres hvert 4. år.

Vandområdeplanerne vedtaget i juni 2016 udpeger en række ejendomme i det åbne land beliggende inden for områder, hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning. Her er 3 ejendomme, som kan forvente påbud om forbedret rensning. De 3 ejendomme er allerede udpeget i den gældende spildevandsplan.

Den næste generation statslige vandområdeplaner forventes vedtaget i 2021, og kan indeholde nye indsatser på spildevandsområdet, som skal implementeres i Solrød Kommune.

Solrød Kommune vil arbejde for, at den fysiske planlægning sker i overensstemmelse med klimaplanens krav og krav fastsat i spildevandsplanen.

 

 

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies