Din mening

Her kan du sende dine kommentarer til forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at udfylde felterne herunder og trykke ”send”. Du skal oplyse en emailadresse, så du får tilsendt en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Du kan også vedhæfte filer eller billeder til dit høringssvar (dog max 100 Mb pr. svar).

Hvis ikke det er muligt at sende dit høringssvar via denne side, kan du også sende dit høringssvar til teknisk@solrod.dk eller Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er i høring fra den 8. juni 2017 til den 31. august 2017. Alle høringssvar vil indgå i Byrådets behandling af den endelige Kommuneplan. Når planen er endeligt godkendt inden udgangen af 2017, kan der klages over retlige forhold, som fx proces og formalia omkring planens tilvejebringelse.

FORSLAG
By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Retningslinjer for detailhandel

I Solrød Kommune er detailhandelsstrukturen bygget op omkring to bymidter i Solrød og Havdrup, det eksisterende lokalcenter Jersie Center og et planlagt lokalcenter i bydelen Trylleskov Strand.

Her på siden kan du se retningslinjerne for detailhandel i Solrød Kommune. Redegørelser er enten at finde under de enkelte retningslinjer eller til sidst i listen herunder.

Som udgangspunkt skal nye butikker lokaliseres i bymidter eller lokalcentre. Men der er mulighed for etablering af mindre enkeltstående butikker i kommunens landsbyer.

Detailhandelsstruktur (RL 2.2.1)

Solrød Kommune har fastlagt en detailhandelsstruktur som vist på retningslinjekort for detailhandel.

Butikker skal så vidt muligt etableres inden for detailhandelsstrukturen. Dog kan der placeres enkeltstående butikker uden for detailhandelsstrukturen efter RL 2.2.6.

Redegørelse til RL 2.2.1

Solrød Center med en del af Strandvejen og Havdrup Center med en del af Hovedgaden er udlagt til bymidter. Se retningslinjerne 2.2.2 og 2.2.3.

Jersie Center og et areal i Trylleskov Strand er udlagt til lokalcentre. Se retningslinjerne 2.2.4 og 2.2.5.

Rammeområde 417 (Cordozaparken) er udlagt til særligt pladskrævende varegrupper. Se retningslinje 2.2.7. Ramme området kan endvidere rumme erhverv eller boliger. Hvis området tages i anvendelse til boliger, bortfalder muligheden for at anvende området til særlige pladskrævende varegrupper og/eller erhverv.

Solrød Bymidte (RL 2.2.2)

Solrød Bymidte har et maksimalt bruttoetageareal til butiksformål på 20.900 m2 og afgrænses som vist på retningslinjekort for detailhandel
Butiksstørrelserne må ikke overstige 3.500 m2 brutto-etageareal for de enkelte dagligvarebutikker og 2.000 m2 bruttoetageareal for de enkelte udvalgsvarebutikker inden for området.

Langs Strandvejen må butiksstørrelsen ikke overstige 500 m2.

Redegørelse til RL 2.2.2

Solrød Bymidte fungerer fortsat som kommunens primære center, der udover at tjene Solrød Strand og opland, også tjener resten af kommunen. En bymidte er en betegnelse for de største centerdannelser, jævnfør planloven.

Solrød Bymidte består af Solrød Center og en del af Solrød Strandvej, nærmest centret. Der foretages ingen ændringer i afgrænsningen med denne kommuneplan.

I Solrød Center findes både detailhandel (dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker) og en række andre funktioner, eksempelvis liberale erhverv (banker, ejendomsmæglere m.m.) og servicefunktioner (café, restaurant m.m.). De samme funktioner er stort set til stede langs Solrød Strandvej blot i mindre skala.

Ifølge Helhedsplanen for Solrød Center spiller centret endvidere en vigtig rolle i bylivet. For at styrke bymidten bør der sættes fokus på at udvikle de uudnyttede potentialer for at kombinere handel og byliv. Bymidten skal være et sted kommunens borgere er stolte af og skal have lyst til at gå en tur og tage ophold. Centret skal være et sted, borgerne har lyst til at vise frem, når de har gæster. Et vigtigt element er at sikre liv i bymidten hele dagen – også når der ikke er et naturligt flow af handlende. Derfor skal der ifølge helhedsplanen fokuseres på, at få mere ud af de aktiviteter, der også kan finde sted om aftenen (fx café- restaurations-, fitness- og kulturliv).

Denne øgede aktivitet forventes at bidrage til et øget kundegrundlag, som så vil kunne styrke detailhandlen i Solrød Center.
Se Helhedsplanen for Solrød Center her.

Forslag til den nye planlov lægger op til at de maksimale butiksstørrelser i bymidter ændres til 5.000 m2 for dagligvarer, og at grænsen for udvalgsvarebutikkers maksimale størrelse helt fjernes. Hvis den nye Planlov (samt revideres landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet) vedtages inden denne kommuneplans endelige vedtagelse, forventer Solrød Kommune at fastholde de nuværende muligheder, da ændringer endnu ikke har været efterspurgte. Således vurderer Solrød Kommune, at der fortsat er potentiale for udvidelser ud fra de nuværende maksimale butiksstørrelser.

Havdrup Bymidte (RL 2.2.3)

Havdrup Bymidte har et maksimalt bruttoetageareal til butiksformål på 7.000 m2 og afgrænses som vist på retningslinjekort for detailhandel.

Butiksstørrelserne må ikke overstige 3.500 m2 bruttoetageareal for de enkelte dagligvarebutikker og 2.000 m2 brutto-etageareal for de enkelte udvalgsvarebutikker inden for området.

Redegørelse til RL 2.2.3

Havdrup Center har tilsammen med en del af Hovedgaden (nærmest centret og stationen) status som bymidte. En bymidte er en betegnelse for de største centerdannelser, jævnfør planloven. Afgrænsningen af bymidten udvides til at omfatte stationspladsen, som i kommuneplanens rammer indtil nu også har været udpeget til anvendelse til centerformål. Afgrænsningen er således blot ajourført i forhold til nuværende plangrundlags muligheder.

I Havdrup Center findes detailhandel (dagligvarebutikker og apotek), og der er mulighed for at etablere liberalt erhverv, offentlige og kulturelle formål. Langs Hovedgaden og på Stationspladsen findes enkelte mindre butikker. Der er stadig enkelte ubebyggede grunde i centret.

Havdrup Bymidte fungerer umiddelbart som center for Havdrup by og opland. Udbygningen af den nye bydel Havdrup Vest vil understøtte kundeunderlaget for centeret.

Ifølge Helhedsplanen for Havdrup spiller centret endvidere en vigtig rolle i bylivet. For at styrke bymidten bør der sættes fokus på at udvikle de uudnyttede potentialer for at kombinere handel og byliv. Bymidten skal være et sted Havdrups borgere er stolte af og skal have lyst til at gå en tur og tage ophold. Et vigtigt element er at sikre liv i bymidten hele dagen – også når der ikke er et naturligt flow af handlende. Denne øgede aktivitet forventes at bidrage til et øget kundegrundlag, som så vil kunne styrke detailhandlen i Havdrup Bymidte.

Samtidig foreslår Helhedsplanen, at der iværksættes et gennemgående trafikdæmpende indgreb i Hovedgaden, der samtidig skaber et grønnere og mere rekreativt rum imellem bygningerne. Ved at lave huller i belægningen i kanten af vejbanen vil der kunne plantes vejtræer. Vejtræerne vil dermed både fungere som fartdæmpende chikaner og tilføre Hovedgaden et grønnere og mere rekreativ udtryk. Vejtræerne danner endvidere små lommer langs Hovedgaden. Disse lommer kan bruges til parkering, grønne mellemrum med plantekasser, små forhaver til boliger eller udeservering.
Hovedgadens beboere og butiksdrivende ville kunne få medbestemmelse over indretningen af de små lommer og i fællesskab stå for at passe og vedligeholde dem. 

Hvis der på sigt kommer flere boliger i Hovedgaden (som denne kommuneplan åbner op for), vil disse mellemrum også give mulighed for, at man kan lægge dele af fortovet ud i de små lommer, og derved skabe en større afstand imellem husfacade og fortov/gade. Det vil være med til at løse den klassiske ’indkigsproblematik’ ved at bo i stueetagen, da der herved ville blive mulighed for at skabe en lille mellemzone mellem forbipasserende og bolig.

Dette skal dog ske med hensyntagen til, at stationsbymiljøet langs hovedgaden er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Dvs. at til- og ombygninger skal ske i en stil og et materialevalg, som harmonerer med den lokale byggeskik.

Læs mere i Helhedsplanen for Havdrup her.

Forslag til den nye planlov lægger op til at de maksimale butiksstørrelser i bymidter ændres til 5.000 m2 for dagligvarer, og at grænsen for udvalgsvarebutikkers maksimale størrelse helt fjernes. Hvis den nye Planlov (og reviderede landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet) vedtages inden denne kommuneplans endelige vedtagelse, forventer Solrød Kommune at fastholde de nuværende muligheder, da ændringer endnu ikke har været efterspurgte. Således vurderer Solrød Kommune, at der fortsat er potentiale for udvidelser ud fra kommuneplanens nuværende maksimale butiksstørrelser.

Jersie Lokalcenter (RL 2.2.4)

Jersie Center er udlagt til lokalcenter, hvor det maksimale bruttoetageareal til butiksformål samlet ikke må overstige 3.000 m2. Jersie Center afgrænses som vist på retningslinjekort for detailhandel.

Butiksstørrelsen for den enkelte butik i Jersie Center må ikke overstige 1.000 m2 (1.200 m2 hvis ny planlov vedtages) bruttoetageareal.

Redegørelse til RL 2.2.4

Jersie Center fastholdes som lokalcenter og udgøres i 2017 af én dagligvarebutik. Der foretages ingen ændringer med denne kommuneplan. 

I den kommende planperiode overvejes arealafgrænsningen af centret ændret for at muliggøre en udnyttelse af den eksisterende restrummelighed til butiksformål i lokalcentret. Samtidig overvejes hvilke øvrige funktioner, der med fordel kan planlægges for i lokalcentret.

En eventuel ændring af afgrænsning af lokalcentre udløser ikke brug af den statiske metode, som gør sig gældende for bymidter og bydelscentre, jf. Planlovens § 5 m, stk. 2.

Forslag til den nye planlov lægger op til, at de maksimale butiksstørrelser i lokalcentre ændres til 1.200 m2. Hvis den nye Planlov vedtages inden denne kommuneplans endelige vedtagelse, forventer vi at indarbejde den nye maksimale butiksstørrelse.

Lokalcenter i Trylleskov Strand (RL 2.2.5)

I Trylleskov Strand er udlagt et areal til lokalcenter, hvor det samlede bruttoetage-areal til butiksformål ikke må overstige 3.000 m2. Trylleskov Strand Center afgrænses som vist på retningslinjekort for detailhandel.

Størrelsen på den enkelte butik i lokalcentret må ikke overstige 1.000 m2 (1.200 m2 hvis ny planlov vedtages) bruttoetageareal.

Redegørelse til RL 2.2.5

I 2016 vedtog Byrådet en ny lokalplan for butikker i Trylleskov Strand (603.24), som gav mulighed for etablering af butikker i et nyt lokalcenter. En ny dagligvarebutik på ca. 1.000 m2 forventes at åbne medio 2017. Der er således fortsat en restrummelighed til butiksformål på ca. 2.000 m2 ifølge kommuneplanen.

Forslag til den nye planlov lægger op til at de maksimale butiksstørrelser i lokalcentre ændres til 1.200 m2. Hvis den nye Planlov vedtages inden denne kommuneplans endelige vedtagelse, indarbejdes den nye maksimale butiksstørrelse.

Afgrænsningen af lokalcentret er i øvrigt justeret i overensstemmelse med udpegningen i rammelokalplan 603.9 for Trylleskov Strand.

Enkeltstående butikker, stadepladser m.m. (RL 2.2.6)

Inden for den enkelte landsbys afgrænsning kan der placeres op til 250 m2 bruttoetageareal til butiksformål.

Strandkiosker kan placeres i Trylleskoven, ved Østre Strandvej og i Jersie Strandpark.

Stadepladser af normalt omfang kan kun placeres, hvor kommuneplanen i øvrigt tillader detailhandel.

Områderne skal placeres, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til overordnede veje og kollektiv trafik, således at et regionalt opland kan betjenes.

Redegørelse til RL 2.2.6

Ved enkeltstående butikker forstås butikker, der kun tjener til lokalområdets daglige forsyning. Der skal minimum være en afstand på 500 m til den næste nærmeste butik, for at en butik kan defineres som en enkeltstående butik

Ved Østre Strandvej og i Jersie Strandpark kan der fortsat være strandkiosker. Endvidere kan der placeres kiosk ved Trylleskoven efter nærmere godkendelse fra fredningsmyndigheden.

Derudover kan stadepladser ”af normalt omfang” (herunder også mobile stadepladser) kun placeres, hvor kommuneplanen i øvrigt tillader detailhandel. I Solrød Center skal mobile stadepladser godkendes af Solrød Centerforening.

Der kun må maksimalt indrettes 250 m2 detailhandel i kommunens landsbyer. De enkelte butiks-enheder skal dog som minimum have en indbyrdes afstand på 500 meter for at blive betragtet som enkeltstående butikker.

Se Byggeri og anlæg i landzone for retningslinjerne for placering af detailhandel i landzone (fx gårdbutikker).

Særligt pladskrævende varer (RL 2.2.7)

Cordozaparken kan anvendes til særligt pladskrævende varer, hvis området ikke er taget i anvendelse til boligformål, og afgrænses som vist på retningslinjekort for detailhandel.

Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål må samlet ikke overstige 4.000 m2, og butiksstørrelsen for den enkelte butik må ikke overstige 1.500 m2 bruttoetageareal.

Redegørelse til RL 2.2.7

Særligt pladskrævende varer defineres i Planlovens jf. § 5 n, stk. 1, nr. 3 (pr. marts 2017), som butikker, der alene forhandler biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler.  Dog skal der særligt for møbelbutikker redegøres for, hvorfor placering i bymidten ikke lader sig gøre, jævnfør Planlovens § 11 e, stk. 6 (pr. april 2017).

Placering af særligt pladskrævende varer skal ske ud fra en betragtning om, hvor det er mest hensigtsmæssigt (med henblik på de overordnede veje, kollektiv trafik m.m.).

Kommunen fastsætter selv arealstørrelser for butikker, der forhandler særligt pladskrævende varer. Hvis butikken vurderes at få regionalbetydning, bør der ifølge Planloven udarbejdes VVM (en redegørelse for, hvordan et projekt vil påvirke det omgivende miljø).

Umiddelbart er eventuelt fremtidige butikker med særligt pladskrævende varer i Cordozaparken tiltænkt at skulle opfylde et lokalt behov. Dette understreges ved størrelsen af de enkelte enheder og at der samlet set ikke må være mere end 4.000 m2 butiksareal.

Solrød Kommune forventer således ikke, at butikken/butikkerne vil tiltrække et opland, der ligger væsentligt ud over kommunegrænsen. Derfor har vi umiddelbart vurderet, at området ikke vil få regional betydning, og udpegningen af arealet ikke forventes at udløse en VVM. Det vil dog blive konkret vurderet i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for området, hvis anvendelsen bliver aktuel.

Hvis Cordozaparken konverteres til boligområde, skal kommuneplanen justeres så muligheden for pladskrævende varegrupper og erhverv bortfalder.

Generel redegørelse for detailhandel

Da detailhandelen i Solrød Kommune er præget af en høj grad af selvforsyning, betragter kommunen ikke sig selv som konkurrerende med nabokommunerne. Detailhandelen i Solrød er således rettet mod kommunens egne borgere, selvom disse også handler i nabokommunerne samt det øvrige hovedstadsområde.

Detailhandelscentrene ligger i umiddelbar forbindelse med kollektiv trafik (togstationer og/eller busforbindelser), således at der er sikret god tilgængelighed med kollektive transportmidler. Kun lokalcenteret i Trylleskov Strand er endnu ikke knyttet op på kollektiv trafik, men der er reserveret areal til S-tog station i tilknytning til centeret.

Cordozaparken, med mulighed for særligt pladskrævende varegrupper, er placeret tæt på motorvej og er desuden koblet op på et eksisterende stisystem med adgang til Jersie station (via Admiralparken) eller til Jersie Strandvej og bussen, som kører her (via sti under banen og gennem erhvervsområdet Cordozasvinget).

Tilgængelighed og bymiljø

Et statsligt mål er ifølge Planloven, at sikre at butikker placeres, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikarter og så transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede.

I Solrød Kommune er center-områderne alle placeret i umiddelbar forbindelse med en station, hvorfra der er gode forbindelser med busser og enten med S-tog eller regionaltog – på nær Trylleskov Strand Center, hvor S-togsstationen endnu ikke er etableret.

Centrene i kystområdet – Solrød Bymidte, Jersie Center og Trylleskov Strand Center – er placeret i den del af fingerbyen, som kaldes Køgefingeren. Her ligger S-togsstationerne som perler på en snor langs kysten, hvor de hver især er tilknyttet en række detailhandelscentre.

Derudover er der etableret stiforbindelser til centrene for både gående og cyklister. Ligeledes er der etableret parkeringspladser stødende op til centerområderne, så bilister også er sikret adgang. Som udgangspunkt er parkeringsarealerne placeret i randen af centerområderne, således at den indre ”centergade” så vidt muligt friholdes til gående og cyklister. På denne måde sikres også et mere attraktivt bymiljø for de handlende, som i højere grad appellerer til at gøre ophold.

Cordozaparken ligger i udkanten af byen men tæt på et par hovedfærdselsårer i kommunen (Motorvejen, Cordozavej/rute 504 og Tåstrupvej/rute 501). Der forventes etableret direkte vejadgang til og fra området via Tåstrupvej, hvis området skal anvendes til detailhandel eller erhverv. Således forventes den trafik, som genereres som følge af detailhandelen, at blive ledt af hovedfærdselsårer og ikke gennem boligområderne.

Umiddelbart vurderes at gående og cyklister kan komme til området via det eksisterende stisystem - enten gennem boligområdet Admiralparken, som ligger umiddelbart nord for området (her er der små 800 m til Jersie station), eller under banen og ud til Jersie Strandvej via Cordozasvinget (ca. 250 m til Strandvejen, og herfra ca. 100 m til nærmeste busstoppested).

Hvilke butiksstørrelser må anvendes?

I lokalplaner, der er offentliggjort før den 1. juli 2007 og ikke indeholder bestemmelser om butiksstørrelser, kan kommuneplanens maksimale butiksstørrelser uden videre anvendes. Der kræves således ikke en ny lokalplan.

Indeholder lokalplanen derimod bestemmelser om butiksstørrelsen – uanset om planen er offentliggjort før eller efter 1. juli 2007 – kræver det en ny lokalplan, før end kommuneplanens butiksstørrelser kan anvendes.

Afgrænsning af arealer til detailhandel

Hvis afgrænsningen af bymidter ændres, skal det, ifølge Planlovens § 5 m, Stk. 2, ske med udgangspunkt i tilstedeværelsen og koncentrationen af en række funktioner, herunder butikker, kulturudbud, privat og offentlig service. Hvis det nye forslag til planloven træder i kraft, bortfalder kravet om anvendelse af specifik, statistisk metode.

For lokalcentre kan kommunen selv justere/ændre afgrænsningerne.

Antal butikker, butiksareal og omsætning i Solrød Kommune

Solrød Kommune har i 2017 gennemført en vurdering af detailhandelen i kommunen, som en opdatering af de tidligere detailhandelsanalyser. Heri vurderes der at være i alt 61 butikker i kommunen, fordelt på dagligvarer og udvalgsvarer (beklædning, boligudstyr m.m.). Du kan se, hvordan butikkerne fordeles i tabellen herunder.

Tabel med antal butikker fordelt på brancher.

Tilsvarende vurderes det eksisterende butiksareal i kommunen som vist i tabellen herunder:

Tabel over eksisterende butiksareal.

 * I opdateringen af detailhandelsanalysen i 2017 fremgår arealet som 800 m2, men dette er justeret til 900 m2 (jf. Solrød Kommunes oplysninger).  

Den årlige omsætning i detailhandelen i kommunen vurderes til at være som vist i tabellen herunder:

Tabel over årlig omsætning.

* Tallet kan ikke oplyses af diskretionshensyn.

Se mere om Detailhandelsanalyserne her på Solrød Kommunes hjemmeside.

Behov for nybyggeri og omdannelse til butiksformål

Antallet af butikker i Solrød Kommune er stort set uændret for dagligvarer i perioden 2010-2016, men er tilsvarende faldet for udvalgsvarer i samme periode.

I Solrød Center er der eksempelvis 7 butikker færre pr. januar 2017 end i 2010 (primært udvalgsvarer). Årsagen hertil er primært, at en del af butikslokalerne er konverteret til en række øvrige funktioner, som fx liberalt erhverv, fitness, hørecenter m.m.  
I Solrød Bymidte i øvrigt er DøgnNetto (ud til Strandvejen) lukket, men bygningen forventes at få en anden centerorienteret anvendelse.

I Havdrup er arealet til dagligvarer næsten steget med 2.000 m2 i samme periode. Dette er en konsekvens af etableringen af Fakta samt udvidelsen af Netto og SuperBrugsen. Her er arealet til udvalgsvarer stort set uændret, da der er kommet nye butikker til, når andre har lukket.

I resten af kommunen er arealet til dagligvarer stort set uændret siden 2010, mens arealet til udvalgsvarer er faldet. Dette skyldes dels, at en butik er omdannet til særligt pladskrævende varer og i stedet figurer som dette i analysen, og dels at flere butikker er lukket eller konverteret til anden anvendelse.

Arealet til særligt pladskrævende varer er steget siden 2010, men kun med ca. 400 m2. Dette skyldes ovennævnte omdannelse samt det, at et par af de bilforhandlere, som fremgår af den tidligere analyse, er taget ud af regnestykket, da de ikke har et egentligt salgslokale (de eksisterer således fortsat).

Der bor pr. 1. januar 2017 knapt 22.200 indbyggere i Solrød Kommune, hvilket er en stigning på ca. 1.000 indbyggere (eller en stigning på ca. 6 %) i forhold til befolkningstallet ved sidste kommuneplanrevision i 2013.

Stigningen skal blandt andet ses som et resultat af den udbygning, der har fundet sted i de nye bydele Trylleskov Strand og Havdrup Vest. Der forventes ligeledes at åbne en ny dagligvarebutik i Trylleskov Strand medio 2017.

Den samlede butiksomsætning er, til trods for faldet inden for antallet af udvalgsvarebutikker, stort set uændret siden 2009 (dog med en marginal stigning). Dagligvareomsætningen er steget 10 % i perioden 2009-2016, hvorimod omsætningen inden for udvalgsvarer er faldet 25 % i samme periode.

I takt med at befolkningstallet stiger, vurderer Solrød Kommune, at behovet for nybyggeri og omdannelse til butiksformål også at ville stige. Dette også set ud fra betragtningen om, at butiksomsætningen (for dagligvarer) har været stigende siden 2009 i kommunen på trods af e-handel (også med dagligvarer) og konkurrence fra omkringliggende detailhandelscentre af mere regional karakter og med et større udvalgsvareudbud.

Dog peger tendenserne mere mod e-handel (især over mobil/smartphones), lige som de fysiske butikker i fremtiden forventes at smelte sammen med netbutikker (også flere showrooms). Dette stiller højere krav til de fysiske butikker samt personalet om at skabe en oplevelse for hver enkelt kunde. I forlængelse af den øgede e-handel vil forbrugerne stille højere krav til effektiv levering.

Tabel over behov for nybyggeri eller omdannelse til butiksformål.

Tabellen herover angiver behov for nybyggeri eller omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål. 
Tallene er inklusive kendte udvidelser i 2017.
Tallet tager højde for den kommende butik medio 2017 på ca. 1.000 m2.

Behovet skal ses som et udtryk for den maksimale restrummelighed til nybyggeri og omdannelse til butiksformål i kommunen. Det vil sige, at rammerne for nybyggeri og omdannelse til detailhandel tager højde for de resterende byggemuligheder i de gældende lokalplaner. De maksimale rummeligheder for kommunens centre er overført uændret fra sidste kommuneplan.

Vurderingen skal endvidere ses i sammenhæng med, at den statslige detailhandelsplanlægning lægger vægt på at fremme byomdannelse frem for inddragelse af nye byarealer, hvilket er i god overensstemmelse med detailhandelsplanlægningen i Solrød Kommune.

Behovet er vurderet ud fra nedenstående opgørelser over restrummelighed til detailhandel i Solrød Kommunes detailhandelscentre. 

Rummelighed til butiksformål i Solrød Bymidte

Pr. januar 2017 vurderes det eksisterende bruttoetageareal til butiksformål i Solrød Bymidte at udgøre 11.000 m2.

Restrummeligheden på 9.900 m2 fordeles på henholdsvis 8.900 m2 i Solrød Center (øst og vest for banen), samt 1.500 m2 for Solrød Bymidte i øvrigt (langs Strandvejen).  Stigningen fra 1.000 m2 til 1.500 m2 langs Strandvejen skyldes, at DøgnNetto på 500 m2 er lukket og dermed pt. er ude af regnskabet.

Tabel med restrummelighed i Solrød Bymidte.

 

Rummelighed til butiksformål i Havdrup Bymidte

Pr. januar 2017 vurderes det eksisterende bruttoetageareal til butiksformål i Havdrup Bymidte at udgøre 5.900 m2.

Tabel med restrummelighed i Havdrup Bymidte.

 

Rummelighed til butiksformål i Jersie Center

Pr. januar 2017 vurderes det eksisterende bruttoetageareal til butiksformål i Jersie Center at udgøre 900 m2.

Tabel med restrummelighed i Jersie Center.

 

Rummelighed til butiksformål i Trylleskov Strand Center

Pr. januar 2017 er Trylleskov Strand Center endnu ikke udbygget. Dog forventes etablering af en dagligvarebutik medio 2017 på ca. 1.000 m2.

Tabel med restrummelighed i Trylleskov Strand Center.

 

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies