Din mening

Her kan du sende dine kommentarer til forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at udfylde felterne herunder og trykke ”send”. Du skal oplyse en emailadresse, så du får tilsendt en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Du kan også vedhæfte filer eller billeder til dit høringssvar (dog max 100 Mb pr. svar).

Hvis ikke det er muligt at sende dit høringssvar via denne side, kan du også sende dit høringssvar til teknisk@solrod.dk eller Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er i høring fra den 8. juni 2017 til den 31. august 2017. Alle høringssvar vil indgå i Byrådets behandling af den endelige Kommuneplan. Når planen er endeligt godkendt inden udgangen af 2017, kan der klages over retlige forhold, som fx proces og formalia omkring planens tilvejebringelse.

FORSLAG
By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Retningslinjer for forebyggelse af klimaforandringer

Solrød Kommune har arbejdet, og arbejder fortsat målrettet med, at forbedre miljøet samt forberede os på fremtidige klimaforandringer. Byrådet arbejder særligt målrettet mod at reducere energiforbruget, udfase brugen af fossile brændstoffer samt reducere risikoen for oversvømmelser. Alt sammen et arbejde hvor forebyggelse og tilpasning er vigtige nøgleord.

Herunder kan du se, hvilke retningslinjer der gør sig gældende for det fremtidige forebyggende arbejde. Redegørelser fremgår under de enkelte retningslinjer.

Du kan se øvrig lovgivning og andet baggrundsmateriale for kommuneplanen her.

Krav til kommunale institutioner (RL 5.1.1)

Nye kommunale institutioner skal opføres som bæredygtigt byggeri, der anvender færrest mulige ressourcer.

Redegørelse til RL 5.1.1

De kommunale institutioner er ikke storforbrugere af energi, men kommunen har her en særlig mulighed for - ved etablering af nye kommunale byggerier - at anvende løsninger med lavest mulig energiforbrug.  Kommunen kan på den måde være inspirator for private bygherrer. Kommunen vil fremme bæredygtige kommunale institutioner ved at iværksætte følgende indsatser:

 • Nye institutioner placeres tæt på offentlig transport og kommunens stisystemer.
 • Nye kommunale institutioner opføres som lavenergihuse uden for fjernvarmeområderne.
 • Nye kommunale bygninger skal som udgangspunkt leve op til energikrav i Bygningsreglementet for 2020.
 • I forbindelse med renovering og ombygning af eksisterende bygningsmasse foretages en helhedsbetragtning af rentabiliteten i energibesparende foranstaltninger.
 • CO2 udledningen fra kommunens bygninger skal reduceres med 2% pr. år frem til 2025.
Boliger og erhverv (RL 5.1.2)

Solrød Kommune arbejder for at motivere til energisparetiltag, at gennemføre projekter med fokus på effektiv udnyttelse af energien samt prioritere et skift til alternative energikilder som sol, biomasse og vind.

Redegørelse til RL 5.1.2

Kommunen vil arbejde for at motivere til energisparetiltag, at gennemføre projekter med fokus på effektiv udnyttelse af energien samt prioritere et skift til alternative energikilder som sol-, biomasse og vind for samlet set at reducere brugen af fossile brændstoffer til opvarmning, proces og belysning mv. i boliger og erhvervsvirksomheder. Kommunen vil fremme denne udvikling ved at iværksætte følgende indsatser i forbindelse med den fysiske planlægning: 

 • Videreføre projektaktiviteter med henblik på at omlægge varmeforsyningen i landsbyerne fra individuel opvarmning med olie og el til kollektiv opvarmning (fjernvarme)baseret på lokale biomasse og overskudsvarme fra den lokale industri. .
 • Videreføre projektaktiviteter med henblik på at kunne tilbyde kommunens borgere og virksomheder fjernvarmeforsyning fra vedvarende energikilder såsom  solvarme, biomasse mv. 
 • Arbejde med at kortlægge muligheder og potentialer for etablering af vindmøller. Et vindmølleprojekt vil forudsætte, at der kan findes en egnet placering, hvor vindmøllerne ikke vil være til gene for mennesker og natur, samt at der kan opstilles en sund forretningsplan for eventuel investering i mindre, men mere effektive møller.
Transport (RL 5.1.3)

Via samarbejder skal der sikres et bæredygtigt transportsystem, hvor klimaneutrale transportformer og den kollektive trafik fremmes som alternativ til privatbilismen.

Redegørelse til RL 5.1.3

Transportsektoren er en af de store bidragsydere til udledningen af klimagasser og dermed også til klimaforandringen. Kommunen vil arbejde for at sikre et bæredygtigt transportsystem, eksempelvis ved at fokusere på følgende

 • Samarbejde med bl.a. Trafikselskabet Movia om, hvordan den kollektive trafik kan fremmes som alternativ til privatbilismen.
 • Hvordan klimaneutrale transportformer kan fremmes.
 • Hvordan en mere intelligent brug af privatbilen kan sikres, eksempelvis ved delebiler og samkørsel.

Solrød Kommune vil arbejde for at fremme denne udvikling inden for transportområdet, med følgende fokusområder i den fysiske planlægning:

 • Brugen af kollektiv trafik tænkes ind i bystrukturen - herunder ved planlægning af nye bydele.
 • Forholdene for cyklister fortsat forbedres, eksempelvis ved at etablere flere muligheder for cykelparkering, cykelruter og sanering af eksisterende cykelveje (se i øvrigt tema om trafik).
 • Muligheden for at udpege et område tæt ved motorvejen, som kan anvendes til parkering af delebiler, undersøges.

 

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies