Din mening

Her kan du sende dine kommentarer til forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at udfylde felterne herunder og trykke ”send”. Du skal oplyse en emailadresse, så du får tilsendt en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Du kan også vedhæfte filer eller billeder til dit høringssvar (dog max 100 Mb pr. svar).

Hvis ikke det er muligt at sende dit høringssvar via denne side, kan du også sende dit høringssvar til teknisk@solrod.dk eller Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er i høring fra den 8. juni 2017 til den 31. august 2017. Alle høringssvar vil indgå i Byrådets behandling af den endelige Kommuneplan. Når planen er endeligt godkendt inden udgangen af 2017, kan der klages over retlige forhold, som fx proces og formalia omkring planens tilvejebringelse.

FORSLAG
By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Retningslinjer for skiltning i det åbne land

Disse retningslinjer gør sig gældende, når skiltene er synlige i det åbne land. Selv større anlagte grønne områder kan regnes for åbent land – både i og uden for byerne.

Det åbne land defineres af landskabets udseende og ikke opdelingen i by- og landzone, når det gælder opsætning af skilte og reklamer. I det åbne land ses der mest marker, skove, strand og naturarealer, og husene ligger spredt.
 
Solrød Kommune ønsker, at det åbne land fortsat beskyttes mod dominerende reklamering, skiltning og belysning. Friluftsreklamer i det åbne land skal derfor undgås men kan undtagelsesvis tillades i meget begrænset omfang efter forudgående vurdering i hvert enkelt tilfælde, jf. Naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Herunder kan du se, hvilke retningslinjer der gør sig gældende for skiltning i kommunens landområde. Redegørelser fremgår enten under de enkelte retningslinjer eller til sidst i listen herunder.

Bemærk at der findes undtagelser, som du ikke behøver søge om (se fakta-boksen nederst på denne side).

Skiltets udformning og placering (RL 6.7.1)

Skiltet skal være rektangulært og må ikke være større end 0,25 m2. Overkant må ikke være højere end 1 m over terræn. Skiltet skal placeres ved vejkant til indkørsel hvorfra gårdsalget eksempelvis foregår.

Skiltet skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til trafikanter, i passende stor afstand fra vejarealet (af hensyn til oversigtsforhold, færdselssikkerhed og risiko for påkørsel) og må i øvrigt ikke være til ulempe for færdslen med sin placering eller størrelse.

Skiltet skal have ensfarvet, afdæmpet bundfarve med tekst i neutrale farver. Det må ikke være kunstigt belyst, reflekterende eller bevægeligt.

Særligt for strækninger med direkte adgang til naturområder langs kysten gælder, at der kan opstilles skilte og symboler, der forbedrer synligheden af adgangen til stranden og inspirerer til brug af stranden, efter Solrød Kommunes nærmere godkendelse.

Skiltes indhold (RL 6.7.2)

På skiltet må der kun stå virksomhedens navn, adresse, art og produktion.

Logo kan holdes i de farver, som den enkelte virksomhed normalt benytter. Logoet må højst fylde 10 % af skiltets areal.

Reklamering, flagstænger mv. (RL 6.7.3)

Der må kun reklameres for virksomheder, der har eller får tilknytning til området.

Der må ikke sættes genstande, flag eller lignede ved skiltet.

Fælles informationstavle ved erhvervsområder (RL 6.7.4)

Skilte i erhvervsområdet kan vise, hvor virksomheden ligger. De kan sættes ved adgangsvejene og nær de enkelte virksomheder.

På en fælles informationstavle ved indkørslen kan der f.eks. være kort over området. Oplysninger om flere virksomheder kan her også samles i én stander under hinanden. 

Salg og byggeri i erhvervsområder i åbent land (RL 6.7.5)

Der kan sættes ét skilt på maksimalt 4 m med oplysning om salg af erhvervsgrunde og ejendomme i erhvervsområdet. Ved virksomheder under opførelse kan der også sættes et skilt på højst 4 m, der oplyser om byggeriet og den kommende virksomhed.

Erhvervsområders skilte med virksomheder og byggegrunde må ikke kunne ses fra motor- og motortrafikveje. Ved øvrige offentlige veje skal vejbyggelinjer respekteres. Husk også at se i lokalplanen for evt. andre retningslinjer.

Idrætsanlæg i det åbne land (RL 6.7.6)

Solrød Kommune kan tillade beskedne reklamer på idrætsanlæg i det åbne land. Reklamerne skal være i nær tilknytning til klubhuse, faste tribuner m.v. Skiltenes overkant må højst være 1 m over terræn. Solrød kommune kan også tillade, at der sættes reklamer inden for afskærmede idrætsanlæg. De må dog kun være synlige i meget begrænset omfang uden for anlægget.

Solrød Kommune kan desuden i særlige tilfælde tillade midlertidige (dvs. op til 6 ugers varighed) reklamer uden for anlægget; i forbindelse med idrætsarrangementer.

Golfbaner og lignende anlæg (RL 6.7.7)

På golfbaner i det åbne land kan der gives tilladelse til mindre sponsorreklamer. Der kan sættes en neutral reklame på selve informationstavlen nær teestedet. Reklamen må ikke overstige 900 cm² (0,09 m²).

Der kan være mindre reklameskilte ved hullerne, på flag og bænke.

Redegørelse til RL 6.7.7
Servicevejvisning (RL 6.7.8)

Skiltning til servicevejvisning skal godkendes. Almindelig servicevejvisning er hvid/blå tavler (se figur 6.7.12). De betales af den, der ejer vejen; som regel det offentlige.

Skilt til Særlig servicevejvisning er sort/ hvide tavler, f.eks. kajakklub o. lign. De betales af den, der ønsker tavler sat op.

Servicevejvisning benyttes f.eks., hvis en virksomhed har mange gæster, der har brug for vejvisning. Tavlerne hjælper trafikanterne med at finde seværdigheder, virksomheder, muligheder for overnatning og lignende.

Øvrig tilladt skiltning i det åbne land (RL 6.7.9)

Der er også andre muligheder for skiltning i det åbne land - uden at skulle spørge kommunen.

”Pas på mig” skiltet med billede af et barn, og anden udvalgt trafikpropaganda er godkendt af Rådet for Større Færdselssikkerhed.

 Valgplakater til folketing, kommune eller offentlige råd er også lovlige, dog skal kommunens regler følges. Plakaterne skal tages ned efter valget. Læs mere om valgplakater og andre plakater. Dog gælder Vejlovens § 102 om råden over vejarealer, som skal følges.

Midlertidig skiltning og skiltning for sæsonbetonede varer (RL 6.7.10)

Skiltning for loppemarkeder, sæsonvarer, til-salg-skilt mv. skal placeres på egen matrikel.

Skiltet skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til trafikanter, i passende stor afstand fra vejarealet (af hensyn til oversigtsforhold, færdselssikkerhed og risiko for påkørsel) og må i øvrigt ikke være til ulempe for færdslen med sin placering eller størrelse.

Skiltning i offentligt udstyr eller beplantning tillades ikke i den forbindelse.

Når varen/varerne ikke sælges skal skiltningen tages ned.

Redegørelse til RL 6.7.10

Skiltning langs de to statsveje, Roskildevej og Køge Bugt Motorvejen, administreres efter henholdsvis Vejlovens § 80 og Naturbeskyttelseslovens § 21.

Generel redegørelse for skiltning i det åbne land

Naturbeskyttelsesloven giver mulighed for at sætte mindre skilte op i det åbne land. Det er også Naturbeskyttelsens definition af det åbne land, der ligger til grund for disse retningslinjer for skiltning i det åbne land.

Her behøver man ikke at spørge kommunen. Det gælder, når man f.eks. skal sælge jordbær og andet fra landbruget, udleje værelser eller har en erhvervsvirksomhed. Blot skal man følge reglerne for skiltning i det åbne land.

Man kan sætte mindre oplysnings-skilte ved indkørslen - eller der hvor den private lukkede vej munder ud i nærmeste offentlige vej. Kort sagt skal et skilt med oplysninger være afdæmpet og neutralt, og det må ikke vække opsigt over store afstande. Skiltet sættes uden for selve vejarealet. Det må ikke skæmme i naturen eller vække stor opmærksomhed, så det forstyrrer trafikanterne.

Man må gerne sætte en virksomhedsreklame med oplysninger på egen grund, i umiddelbar tilknytning til virksomheden. Skiltet må dog stadig ikke være synligt over stor afstand eller virke dominerende.

Man må ikke sætte store dominerende skilte i det åbne land. Det gælder også for reklamer på biler, ladvogne, halmballer eller andre indretninger. Hvis man f.eks. parkerer en bil i det åbne land for at reklamere og ikke af hensyn til parkering, kan Solrød Kommune forlange bilen fjernet.

Af hensyn til trafikken skal man undgå boder og skilte der gør, at biler standser pludseligt og uforsvarligt. Der skal være plads til at se, standse og parkere.

Kommunen kan også give et påbud om at skiltet flyttes eller ændres, hvis du ikke følger de regler, der gælder.

Vejmyndigheden skal ansøges om tilladelse til skiltning på Statsveje og kommuneveje, ligesom færdselspolitiet skal godkende skiltning i henhold til Færdselsloven.

Se også de overordnede retningslinjer for skiltning.

FAKTA

Du må gerne sætte mindre skilte op i det åbne land uden at spørge kommunen.
Det gælder, når du fx skal sælge jordbær og/eller andet fra landbruget, udleje værelser
eller har en erhvervsvirksomhed.

De opsatte skilte skal blot følge retningslinjerne på denne side (RL 6.7.1-6.7.10) mht. dimensionering, indhold m.m.

 

 

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies