Din mening

Her kan du sende dine kommentarer til forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at udfylde felterne herunder og trykke ”send”. Du skal oplyse en emailadresse, så du får tilsendt en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Du kan også vedhæfte filer eller billeder til dit høringssvar (dog max 100 Mb pr. svar).

Hvis ikke det er muligt at sende dit høringssvar via denne side, kan du også sende dit høringssvar til teknisk@solrod.dk eller Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er i høring fra den 8. juni 2017 til den 31. august 2017. Alle høringssvar vil indgå i Byrådets behandling af den endelige Kommuneplan. Når planen er endeligt godkendt inden udgangen af 2017, kan der klages over retlige forhold, som fx proces og formalia omkring planens tilvejebringelse.

FORSLAG
By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Overordnede retningslinjer for skiltning

Disse retningslinjer gør sig gældende i hele kommunen og er således overordnet for alle de øvrige områder for skiltning.

Retningslinjerne gør rede for Byrådets overordnede ønsker for skiltningen i kommunen og omhandler ligeledes krav om, at du indhenter tilladelse til skiltning og øvrigt facadeudstyr.

Redegørelser fremgår enten under de enkelte retningslinjer eller til sidst i listen herunder.

Bemærk at der udover disse retningslinjer, gør sig yderligere retningslinjer gældende, alt efter hvilket område, du befinder dig i. Du kan finde disse retningslinjer ved at klikke dig videre i menuen til højre her på siden, eller ved at se på retningslinjekortet for skiltning.

Du kan også søge på hvad der gælder for matriklen her.

Skiltning i erhvervsområder og centerområder generelt (RL 6.1.1)

Områder hvor der kun er erhverv eller industri, er mindre følsomme overfor skiltning, reklamering og belysning alt efter områdets geografiske placering. Der skal tilstræbes en ensartet skiltning for hvert enkelt område, for at opnå et harmonisk helhedsindtryk og samtidig gøre Solrød Kommune smukkere.

Reklameflagstænger og pyloner skal indgå som fælles løsninger for de enkelte områder. F.eks. pyloner som fælles henvisningsskilt for erhverv i et større erhvervsområde eller et butikscenter - fortrinsvis ved adgangsveje.

Se i øvrigt retningslinjerne for pyloner - RL 6.2.10 (Strandvejen), RL 6.3.1.10 (Solrød Center), RL 6.3.2.5 (Havdrup Center), RL 6.3.3.8 (Stationspladsen og Hovedgaden), RL 6.3.6 (ved centerområder) og RL 6.4.5 (erhvervs- og industriområder).

 

Skiltning i beboelsesområder (RL 6.1.2)

Områder med fortrinsvist beboelse er mere følsom overfor skiltning, reklamering og belysning. Det skal derfor tilstræbes at skiltning udføres diskret uden at være til ulempe for omboende. Reklameflagstænger, pyloner og lignende meget synlig skiltning bør helt undgås i beboelsesområder.

 

Skiltning i landsbyer og i det åbne land (RL 6.1.3)

Områder i landzone og det åbne land er meget følsom overfor alle former for skiltning og belysning, hvorfor det så vidt muligt skal begrænses. Dog kan der tillades diskrete henvisningsskilte til friluftsanlæg og lignende, ligesom gårdbutikker kan opstille midlertidige skilte under hensyn til trafik og færdsel.

Reklameflagstænger, reklamering og pyloner skal helt undgås. 

 

Informationstavler (RL 6.1.4)

På udvalgte centrale steder i kommunen kan der placeres en informationstavle, der oplyser om områdets anvendelse, lokale events/begivenheder o.lign. Informationstavlerne kan være elektroniske/interaktive.

Se endvidere øvrige retningslinjer for informationstavler - RL 6.2.8 (Strandvejen), RL 6.3.1.14 (Solrød Center), RL 6.3.2.8 (Havdrup Center), RL 6.3.3.12 (Stationspladsen og Hovedgaden i Havdrup), RL 6.3.4.6 (Jersie Center), RL 6.3.5.3 (Trylleskov Strand Center) og RL 6.6.5 (landsbyerne).

Godkendelse af skiltning (RL 6.1.5)

Al form for skiltning, reklamering, belysning og andet facadeudstyr på og ved erhverv, institutioner og offentlige anlæg må kun finde sted med Solrød Kommunes godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

Belysning og skiltning, herunder pyloner, langs veje, må desuden kun finde sted med vejmyndighedens tilladelse.

 

Redegørelse til RL 6.1.5

Vejmyndigheden skal godkende færdselsregulerende skiltning og med samtykke fra politiet. Vejdirektoratet er dog myndighed for de to statsveje, Roskildevej og Køge Bugt Motorvejen, og behandler således skiltning langs disse veje.

Se mere om, hvordan du ansøger her.

Redegørelse til overordnede retningslinjer for skiltning

Lovgrundlaget for tema om skiltning findes i Planlovens § 15, Naturbeskyttelsesloven § 21 og Byggelovens § 6 D. Derudover kan der stilles krav efter Vejloven og Færdselsloven mht. sikkerhedshensyn til trafik og færdsel. Men temaet omhandler ikke færdselsregulerende skiltning.

Ifølge Planlovens § 15 kan skilte reguleres gennem lokalplaner (eller byplanvedtægter).

Solrød Kommune har stort set vedtaget lokalplaner og byplanvedtægter for alle ejendomme, der er ligger i byzone. Planerne fastlægger bestemmelser for bygningers udseende og mulighed for skiltning ved erhverv. Det er fortsat reglerne i de enkelte lokalplaner og byplanvedtægter, der gør sig gældende. Ved udarbejdelse af nye lokalplaner, skal kommuneplanens retningslinjer for skiltning indarbejdes.

Ligeledes kan temaet om skiltning anvendes som guideline for erhvervs- og butiksdrivende for, hvordan Solrød Kommune ønsker, at skiltningen skal tage sig ud.

For ejendomme, der ligger i landzone, gælder Planlovens § 35 og Naturbeskyttelseslovens § 21.

Ligeledes er Vejdirektoratet myndighed for skiltning langs de to statsveje, Roskildevej og Køge Bugt Motorvejen. Således vil skiltning her blive behandlet af Vejdirektoratet efter Vejlovens § 80 og Naturbeskyttelseslovens § 21.

Temaet er underopdelt i geografiske områder med hver deres karakteristika, og der er fastlagt retningslinjer for skiltning for de enkelte geografiske områder.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.

 

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies